Energie 2023.10: Aktualizace vyhodnocení požadavků NZÚ a další menší úpravy

Kategorie » téma: Energie » Obecně

30.08.2023 10.33 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 10 komentářů | Přečteno: 6366x

Během krátké doby umístíme na www.kcad.cz k bezplatnému stažení aktualizaci Energie 2023.10.

Většina změn v programu se sice týká modulu pro vyhodnocení požadavků dotačního programu NZÚ (hlavně v souvislosti s úpravami, které SFŽP plánuje provést v již publikovaných pokynech pro NZÚ s platností od září 2023), ale určité změny a opravy drobnějšího charakteru byly provedeny i v dalších částech programu.

Podrobnější přehled novinek v Energii 2023.10 najdete dále v článku...


Změny ve vyhodnocení požadavků NZÚ v oblasti A

S požadavkem NZÚ na součinitel výplní otvorů se nově místo dosud chybně použitého součinitele prostupu tepla stanoveného pro konkrétní rozměry výplně porovnává součinitel prostupu tepla platný pro standardizované rozměry výplně. Pokud je pro okno či dveře součinitel prostupu tepla uživatelem přímo zadán (tj. nepočítá se podle EN ISO 10077), předpokládá se, že jde právě o hodnotu pro standardizované rozměry.


Změny ve vyhodnocení požadavků NZÚ v oblasti B

Na základě plánovaných a ze strany SFŽP potvrzených změn v požadavcích na součinitel prostupu tepla výplní otvorů v nových budovách (oblast B) byl upraven výpočet požadované hodnoty součinitele prostupu tepla výplní otvorů pro účely dotačního programu NZÚ (dále U,NZU). Požadované U,NZU se má od září 2023 odvozovat ze vztahu U,NZU = 0,6 * U,R / fR, přičemž fR je redukční činitel podle vyhlášky 264/2020 Sb.

Současně se pro porovnání s požadovaným U,NZU použijí součinitele prostupu tepla stanovené pro standardizované rozměry výplní otvorů. I tato změna byla potvrzena ze strany SFŽP – zmíněné pravidlo bude doplněno do pokynů platných od září 2023.


Další změny a opravy ve vyhodnocení požadavků NZÚ

Program automaticky kontroluje, zda při hodnocení pro oblast A (zateplení) byly obě vybrané úlohy zpracovány jako „dokončená budova a její změna“. Stejně tak nepřipustí, aby se při hodnocení pro oblast B (novostavba) použila úloha s jiným nastavením, než „nová budova“.

Při vyhodnocení požadavku NZÚ na součinitel prostupu tepla výplní se mezi hodnocené výplně zahrnují (a do tabulky tisknou) nejen okna a dveře do exteriéru jako dosud, ale také okna a dveře do nevytápěných prostorů.

Na panelu úlohy byl upraven informativní tisk ploch konstrukcí, pro které je požadována dotace NZÚ. Plochy průsvitných výplní lehkých obvodových plášťů se nově zahrnují mezi ostatní konstrukce, nikoli mezi výplně otvorů.

V modulu pro vyhodnocení požadavků dotačního programu NZÚ se před porovnáním vypočtených a požadovaných součinitelů prostupu tepla konstrukcí formátují všechny hodnoty na 3 desetinná místa. Nadále se tedy porovnávají mezi sebou přesně ty hodnoty, které se tisknou do protokolu.


Další změny v programu

Do grafického výstupu byla přidána funkce pro základní statistické zpracování vybraných veličin (minimum, maximum, průměr a součet, má-li to smysl) v daném časovém úseku. K dispozici je tato funkce po výběru detailního ročního průběhu veličin a vyvolat ji lze tlačítkem Základní statistika:

Základní statistické údaje pro vybrané veličiny
Základní statistické údaje pro vybrané veličiny

Opraven byl výpočet ročních a měsíčních měrných tepelných toků větráním pro zóny s nuceným větráním provozovaným jen část dne. Ve verzi 2023.9 byla omylem deaktivována redukce části těchto hodnot ročním podílem z provozní doby. Chyba neměla dopady na výsledky výpočtu. Projevovala se jen zvýšením ztráty větráním v informativních tabulkách s měsíčními bilancemi v protokolu o výpočtu a v informativních koláčových grafech v tabulce E v PENB.

Opraven byl výpočet přídavné hodinové ztráty podlahou s podlahovým vytápěním u hodnocené budovy. Omylem se pro ni v tomto konkrétním případě uvažovaly parametry referenční budovy. Chyba měla dopady na potřebu tepla na vytápění u budov se zadaným podlahovým vytápěním.

V CSV soboru pro celou budovu byl opraven tisk hodinových energií dodaných prvními třemi zdroji tepla do budovy z okolí. Pro zdroje s účinností nad 100 % se do CSV souboru chybně tiskly nenulové hodnoty.

Do vizuální kontroly kompatibility podzón bylo přidáno ověření shody provozů v podzónách z hlediska zohlednění svátků a prázdnin. Změna má význam především při kombinacích smluvních a vlastních provozních profilů.

V definici smluvních profilů pro kuchyně v ubytovacích a zdravotnických zařízeních bylo opraveno chybné nastavení způsobu zohlednění školních prázdnin. Chyba neměla dopady na výsledky výpočtu (pro smluvní profily se používá pevně definovaný kalendář, nastavení prázdnin proto nemělo vliv), ale znemožňovala kombinaci podzón s těmito profily s jinými, jinak kompatibilními podzónami.

Upraveno bylo volitelné vkládání grafů dodané energie do protokolu o výpočtu hodnocené budovy. Tyto grafy byly omylem vkládány ke každé ze zón. Nově se vkládají jen do závěru protokolu k výsledkům pro budovu jako celek.

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

#1 | Zbyněk Chmela » Práce s vlastními profily

30.08.2023 12.25

Dobrý den, nyní počítám PENB pro 7 zónovou budovu, kdy každá zóna má vlastní profil. Při editaci jednoho profilu program následně přepočítává všechny profily pro všechny zóny, což dost zpomaluje práci s programem. Snad by šlo nějak v Energii nastavit, že by se přepočítaly pouze zóny u kterých došlo k úpravám profilů. Pozn.: Omlouvám se, pokud mám někde něco špatně nastavené.

#2 | Zbyněk Svoboda » Aktualizace podzón

30.08.2023 18.39

Poznat, jaké konkrétní číslo se změnilo v jakém konkrétním profilu v souboru s vlastními profily, není bohužel nijak jednoduché. Při editování vlastních profilů by se musely průběžně ukládat všechny mezistavy a následně testovat, jakému mezistavu odpovídá výsledná podoba souboru... a z toho pak odvozovat, jaké podzóny se musí aktualizovat a jaké ne. Časově náročné by to bylo také - jen by to brzdilo už samotnou editaci vlastních profilů.
Tuto cestu jsme po testování už před cca 1,5 rokem zavrhli - nebyla bohužel reálná. Program místo toho detekuje, zda se soubor s vlastními profily změnil, což jde rychle a spolehlivě. A pokud ano, tak se aktualizují všechny podzóny, kde jsou vlastní profily použity. Lepší řešení zatím bohužel není.

#3 | Zbyněk Chmela » Aktualizace podzón II.

31.08.2023 11.16

Programovací prostředí neznám, ale Energie se jeví inteligentně, neb když v profilu změním jistý parametr z A na B a ihned z B na A, tak aktualizaci podzón neprovádí. Domníval jsem se, že pro program není problém zjistit, které profily uživatel editoval, a následně aktualizovat pouze příslušné podzóny.

#4 | Zbyněk Svoboda » Změna a původní stav

31.08.2023 12.10

Když hodnotu změníte a zas ji vrátíte nazpátek, tak se soubor dat nijak nezmění - což program pozná, a proto aktualizaci neprovádí. Nepozná ovšem, se kterou konkrétní hodnotou se něco dělo. Pozná jen to, zda se celý soubor změnil či ne.
Cokoli složitějšího (tzn. zjišťovat, co konkrétně se změnilo) by zabralo čas. Čekat by se pak muselo ne jednou při aktualizaci, ale i mnohokrát předtím při jakékoli změně údajů ve vlastních profilech. Celkově zkrátka vycházelo příznivěji udělat to tak, jak to dnes funguje.

#5 | Milan Gabzdyl » --

01.09.2023 09.04

Změny ve vyhodnocení požadavků NZÚ v oblasti B - požadované U,NZU se má od září 2023 odvozovat ze vztahu U,NZU = 0,6 * U,R / fR, přičemž fR je redukční činitel podle vyhlášky 264/2020 Sb. Když pominu, že fR je redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla a ne součinitele prostupu tepla j-té k-ce, pak mi vychází požadavek NZÚ pro okna 1,2x0,6/0,7=1,03 W/m2.K. Takže došlo ke zmírnění podmínek?

#6 | Ondřej » Parametry NZU - oblast B - nová výzva

01.09.2023 10.02

Požadované parametry jsou probírány/upřesněny v komentáři pod první tabulkou v článku:
https://stavba.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info/25528-dotace-535-tisic-na-pasivni-rodinny-dum-jake-jsou-nove-pozadovane-parametry-pro-novostavby

#7 | Zbyněk Svoboda » Dynamický vývoj do posledního okamžiku

01.09.2023 11.56

O požadavku NZÚ na okna jsme společně s DEKsoftem a SFŽP jednali až do konce minulého týdne. V aktualizaci 2023.10 je zapracována finální dohodnutá verze.
Požadavek U < 0,6 * UR / fR reálně znamená, že bude pro zóny s převažující návrhovou vnitřní teplotou 20 C platit:
a) pro oblast A... U < 0,6 * (1 * UN20) / 1 = 0,6 * UN20
b) pro oblast B... U < 0,6 * (0,7 * UN20) / 0,7 = 0,6 * UN20.
-------
Jak je vidět, reálně se tedy pro výplně požaduje U < 0,6 * UN20.
-------
Doplnit musím, že VĚTŠINOU. Trochu jinak to bude u zón s Tim pod 18 C či nad 22 C. A také se někdy může - většinou ale jen pro dveře - nově uplatnit podmínka 6 z přílohy 1 vyhlášky 264/2020 Sb., kvůli které může být požadavek NZU na U o něco přísnější, než jen 0,6 * UN20.

#8 | Zbyněk Svoboda » Ke komentáři č. 5

01.09.2023 12.01

Protože UN20 je pro okno 1,5 W/m2K, vychází obvykle (pokud se neuplatní podmínka 6 z přílohy 1 vyhlášky 264/2020 Sb.) pro zóny s TiM = 20 C požadavek pro okna jako 0,9 W/m2K (oblast A i B).

#9 | Miroslav Kováč » Hodnocení pro NZU dům po babičce

11.09.2023 15.41

Posuzuji RD na dotaci NZÚ, ve "Vyhodnocení splnění požadavků NZU platných od září 2023" je programem Energie počítáno U,em, NZU=0,84*U,em,R. V podmínkách dotace je ale 0,7*U,em,R. Je zapořebí to manuálně upravit?

#10 | Zbyněk Svoboda » Požadavek na Uem

12.09.2023 15.12

V modulu pro vyhodnocení požadavků NZÚ je třeba zvolit, jakou úroveň podporovaných opatření chcete posuzovat.
Výchozí nastavení je "základní". Pro tuto úroveň platí Uem,NZU=0,84*Uem,R.
Chcete-li hodnotit úroveň "optimální", pro kterou platí Uem,NZU=0,7*Uem,R, změňte prosím nastavení v roletce "Podporovaná opatření".

Přidat komentář

 *
 *
 
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.