Energie 2023.11: Nový XML soubor z Protechu, korekce ztrát zásobníků a nádrží a další úpravy

Kategorie » téma: Energie » Obecně

29.10.2023 17.58 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 2 komentářů | Přečteno: 21116x

Během tohoto týdne umístíme na www.kcad.cz k bezplatnému stažení aktualizaci Energie 2023.11.

Nová verze je velmi důležitá hlavně pro uživatele programů Protech, protože umožňuje import nové verze XML souboru generovaného programem Protech TV (jde o XML soubor s odkazy na nové hodinové smluvní profily užívání).

Další změny a novinky - např. volitelná automatická korekce ztrát zásobníků a rozvodů teplé vody podle teploty v zóně - mohou upřesnit či rozšířit možnosti výpočtu všem uživatelům.

Podrobnější přehled novinek v Energii 2023.11 najdete dále v článku...


Aktualizace importu XML souborů z Protech TV

Program umožňuje importovat XML soubory vygenerované programem Protech TV jak v dosavadní verzi 3, tak v nové verzi 4, která již obsahuje odkazy na aktuální smluvní hodinové profily. Bude-li XML soubor vytvořen v aktuálním programu Protech TV, bude vždy zajištěn odpovídající transfer profilů nastavených v Protechu do Energie 2023.


Změny v zadávání a ve výpočtu

Pro akumulační nádrže otopných soustav, pro zásobníky chladu a pro zásobníky teplé vody lze nově volitelně aktivovat automatickou korekci měrné ztráty/zisku podle aktuální teploty v zóně. Program pak zadanou měrnou ztrátu/zisk přepočítává z výchozího předpokládaného teplotního rozdílu, tj. z 45 °C u akumulačních nádrží, z 40 °C u zásobníků teplé vody a z 14 °C u zásobníků chladu (kromě zásobníků chladu jde o teplotní rozdíly podle ČSN 730331-1), na aktuální teplotní rozdíl. Korekce vede obvykle k mírnému poklesu dodané energie na přípravu teplé vody a k mírnému zvýšení dodané energie na chlazení. Na dodanou energii na vytápění nemá většinou velký vliv.

Nastavení korekce měrný ztrýt zásobníku a rozvodů teplé vody
Nastavení korekce měrný ztrýt zásobníku a rozvodů teplé vody

Obdobný postup lze volitelně použít i pro měrnou tepelnou ztrátu rozvodů teplé vody. V tomto případě program provádí automatickou korekci zadané měrné ztráty z výchozího teplotního rozdílu 37 °C (opět podle ČSN 730331-1) na aktuální teplotní rozdíl zvětšený o 2 °C (orientační zohlednění vlivu zabudování rozvodů do konstrukcí). Popsaná korekce vede obvykle k mírnému poklesu dodané energie na přípravu teplé vody.

Přepracována byla kritéria pro zahrnutí vlivu zpětného získávání tepla do výpočtu potřeb energie na vytápění a chlazení u vzduchotechnických jednotek s obtokem (bypass). Na základě těchto kritérií se v programu pro jednotky s obtokem stanovuje, zda je energeticky výhodnější ZZT použít či ne. Provedená úprava ve většině případů snižuje vypočtené potřeby energií.

Na základě dohody s ostatními dodavateli software pro zpracování energetických průkazů bylo v zájmu jednotného přístupu upraveno používání některých referenčních hodnot. Je-li v hodnocené budově použito volné chlazení coby dílčí zdroj chladu, bude nadále v referenční budově uvažován místo volného chlazení standardní referenční zdroj chladu. Pro okna na V, JV, J, JZ, Z a H bude nadále u referenční budovy předpokládáno manuální ovládání stínících prvků podle EN ISO 52016-1 po celý rok. V obou případech jde o parametry, které nejsou ve stávajícím znění vyhlášky 264/2020 Sb. dostatečně a jednoznačně definované (ve vztahu k hodinovému kroku výpočtu) a budou upřesněny v tomto smyslu v připravované novele vyhlášky 264/2020 Sb.


Další změny v programu

Při importu dříve vytvořených vlastních profilů užívání či při vkládání smluvních profilů užívání do formuláře pro zadání vlastních profilů je nově možné zvolit, jaké parametry vybraného profilu se mají použít (vložit). Nový profil tak lze snadno složit z několika již existujících profilů.

Výběr přenášených parametrů importovaného profilu užívání
Výběr vkládaných parametrů importovaného profilu užívání

Do tabulky G v protokolu k energetickému průkazu se nově tisknou parametry osvětlovací soustavy v zóně, i když v ní vychází dodaná energie na osvětlení nulová.

Upraven byl informativní tisk intenzity přirozeného větrání mimo provozní hodiny nuceného větrání na záložce Větrání na kartě Podzóny, geometrie a provozní podmínky na formuláři pro zadání parametrů zóny. Nově se zde tiskne průměrná roční hodnota této veličiny, která zohledňuje i intenzitu přirozeného větrání v těch částech provozních hodin nuceného větrání, kdy není podle zadání uživatele nucené větrání v provozu.

V souvislosti s tím byl opraven i informativní tisk průměrné roční hodnoty měrného tepelného toku větráním v protokolu o výpočtu. V dřívějších verzích programu se tato hodnota tiskla chybně právě pro případ, kdy je zadán časový podíl provozu nuceného větrání v jeho každé provozní hodině menší než 100 %. Zmíněná chyba tisku neměla žádné dopady na výsledky výpočtu, protože roční hodnota měrného toku větráním se v hodinovém kroku nepoužívá.

V protokolu o vyhodnocení požadavků dotačního programu NZÚ byla provedena formální náhrada symbolu „<“ symbolem „<=“ ve všech informativních tiscích typu „Požadováno je splnění podmínky U,st <= U,NZU = 0,6*U,R/fR“. Tato tisková změna nemá dopady na výsledky vyhodnocení.

Do tabulky s přehledem parametrů podzón na kartě Podzóny, geometrie a provozní podmínky na formuláři pro zadání parametrů zóny se nově tiskne i název profilu užívání použitého v podzóně (poslední položka v řádku).

Při vkládání stropu s podlahou nad exteriérem do formuláře pro zadání neprůsvitných konstrukcí v kontaktu s vnějším vzduchem se automaticky nuluje pohltivost slunečního záření vnějšího povrchu, aby bylo zajištěno, že se nebudou počítat žádné solární zisky přes tuto konstrukci. Program dosud nuloval jen korekční činitel stínění okolními budovami, který ale není zablokovaný a lze ho editovat. Uživatelé často tuto hodnotu „opravovali“ a tím nechtěně vytvářeli chybné zadání. Stejná úprava byla provedena i na formuláři pro zadání nevytápěných prostorů (zde navíc i pro konstrukce v kontaktu se zeminou).

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

#1 | Ing. Ondřej Zástěra » kce u zeminy NP!

07.11.2023 17.13

Nevytápěný prostor - program v této verzi stále vyžaduje zadání orientace vnější konstrukce, ale uváděná záložka je kce u zeminy. Jenže s touto hláškou odmítá Energie vůbec celý formulář zavřít, když to neopravím, takže končí práce na zakázce. (navíc samotné upozornění nedává smysl, rolovací menu orientací nemá žádné prázdné pole)

#2 | Zbyněk Svoboda » ???

07.11.2023 17.49

Nejsem si jistý, jaký přesně problém máte na mysli.
Pro konstrukce mezi nevytápěným prostorem a zeminou se nicméně do políčka "orientace" nastavuje "kontakt se zeminou". S tímto nastavením vše zcela normálně funguje. Pokud je tomu u vás jinak, pošlete prosím data ke kontrole, děkuji.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10