Nová Energie 2015: mnoho změn a aktualizace na NZÚ 2015

Kategorie » téma: Zelená úsporám | Stavební fyzika | Energie » Obecně

14.04.2015 17.01 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 2 komentářů | Přečteno: 10908x

Prvním letošním aktualizovaným programem z naší nabídky je Energie - nyní již ve verzi 2015.

Do distribuce bude uvolněna během velmi krátké doby - jen co proběhne nezbytné základní testování a úpravy webových stránek. Množství změn v programu je poměrně značné - upraven byl nejen výpočet a zadávání vstupních údajů, ale i uživatelské rozhraní. V řadě případů se jednalo o úpravy na základě pro nás velmi cenného inspiračního zdroje: podnětů našich uživatelů. Ještě jednou za ně všem děkujeme!

Energie 2015
Energie 2015

Pominout jsme nemohli ani čerstvě vydané metodické pokyny pro dotační program Nová Zelená úsporám 2015. V programu byly zaktualizovány nápovědy a tipy k zadání výpočtu pro účely tohoto dotačního programu. Mírně aktualizován byl v této souvislosti i samotný výpočet a protokol o výpočtu.

Největší změnou spojenou s metodickými pokynu pro NZÚ 2015 je možnost zadání obsazenosti pro každou zónu (v m2 na osobu), na jejímž základě program stanoví předpokládaný počet osob v zóně. Zároveň byly rozšířeny možnosti zadání potřeby teplé vody. Dosud bylo možné volit mezi zadáním roční potřeby teplé vody a roční potřeby tepla na její přípravu. Nově lze zadat i denní potřebu teplé vody připadající na 1 osobu. Usnadňuje se tím významně zohlednění předepsaných hodnot z pokynů pro dotační program NZÚ 2015.

Detailní popis dalších novinek najdete dále...


Zadání dílčích částí výplní otvorů a jejich změny

Na formulář pro zadání oken a dveří byla přidána záložka Vlastnosti rámu a zasklení, na které se zobrazují data z posledně použitého pomocného výpočtu součinitele prostupu tepla. Lze tedy vždy snadno zjistit, jaké dílčí parametry byly použity pro určení výsledného součinitele prostupu tepla. Při opětovném vyvolání pomocného výpočtu se navíc data z této záložky přenesou do okénka pomocného výpočtu.

Přehled dílčích vlastností okna použitých při výpočtu součinitele prostupu tepla
Přehled vlastností dílčích částí okna použitých při výpočtu součinitele prostupu tepla

Program dále podporuje změny vlastností rámů a zasklení v celém souboru dat popisujícím výplně otvorů. Měnit lze součinitele prostupu tepla zasklení Ug (dvou typů), součinitele prostupu tepla rámu Uf, lineární činitele prostupu tepla v uložení zasklení do rámu (dvou typů) a deklarované součinitele prostupu tepla okna – tedy všechny hodnoty zobrazené na záložce „Vlastnosti rámu a zasklení“. Po vyvolání funkce Pomůcky – Rychlé změny vlastností – Rámy a zasklení program nabídne přehled měnitelných parametrů a umožní zadat nové hodnoty. Požadovaná úprava proběhne v celém souboru dat.

Pokud je navíc vytvořena vazba mezi součinitelem prostupu tepla okna a parametry jeho rámu a zasklení (vazba se vytvoří použitím pomocného výpočtu), tak se po změně libovolné dílčí vlastnosti okna automaticky přepočítá jeho součinitel prostupu tepla. Zásadním způsobem se tak usnadňuje provádění variant výpočtu pro různé typy zasklení či rámů oken (např. při volbě mezi dvojskly a trojskly).

Zadání globálních změn dílčích částí oken
Zadání globálních změn dílčích částí oken

Existuje-li výše zmíněná vazba mezi součinitelem prostupu tepla okna a jeho rámem a zasklením, tak se navíc data ze záložky „Vlastnosti rámu a zasklení“ tisknou do protokolu o výpočtu.

Přehled parametrů dílčích částí oken v protokolu
Přehled parametrů dílčích částí oken v protokolu

 

Detailní stanovení činitelů stínění oken

Při zadávání oken a dveří lze nově zvolit způsob zadání korekčních činitelů stínění pevnými překážkami. Použít lze buď dosavadní způsob (přímé zadání korekčních činitelů), nebo detailní výpočet na základě zadané geometrie stínících překážek. Pro druhý způsob může uživatel specifikovat zeměpisnou šířku lokality a rozměry markýzy, levé a pravé boční stínící stěny či okolní zástavby – a program na základě těchto údajů stanoví stínící úhly a výsledné dílčí korekční činitele stínění interpolací z přílohy G v EN ISO 13790. Všechny zadané i vypočtené údaje se tisknou do protokolu o výpočtu.

Zadání geometrie stínících překážek
Zadání geometrie stínících překážek

 

Další změny v zadání výplní otvorů

Zadání korekčních činitelů clonění pohyblivými clonami (žaluzie, rolety apod.) je nově možné doplnit o podíl času se spuštěnými clonami.

Program také umožňuje zohlednit tepelně izolační okenice, pokud je pro ně znám jejich tepelný odpor a časový podíl jejich uzavření.

 

Energetická bilance výplní otvorů

V protokolu o výpočtu se v části výsledků hodnocení jednotlivých zón tiskne pro všechna okna v každé zóně základní energetická bilance zisků a ztrát. V nové tabulce lze najít pro každé z oken roční potřebu tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem, celkový roční solární zisk, využitelný roční solární zisk, podíl mezi využitelným ziskem a ztrátou a rozmezí efektivního součinitele prostupu tepla (minimum, maximum).

Energetická bilance výplní otvorů
Energetická bilance výplní otvorů

 

Podrobnější modelování otopné soustavy

Verze 2015 umožňuje zadat pro každý ze tří možných zdrojů tepla v zóně odlišnou účinnost distribuce a sdílení tepla. Lze tak snadno modelovat situace, kdy jednotlivé zdroje dodávají teplo do oddělených otopných soustav s různými účinnostmi.

Zároveň je možné u každého zdroje tepla nastavit parametry na něj napojené akumulační nádrže. Pokud je akumulační nádrž použita, lze snadno zadat, jaké zdroje tepla ji ohřívají. Nádrž může být přitom společná pro dva nebo tři zdroje - a nebo může být u každého zdroje tepla akumulační nádrž odlišná (nebo žádná).

Zadání parametrů otopné soustavy napojené na zdroj
Zadání parametrů otopné soustavy napojené na zdroj

Podobným způsobem lze individualizovat i zadání příkonů čerpadel, regulace a emise tepla. Je-li každý zdroj tepla zapojen do samostatné otopné soustavy, je možné pro každou z těchto soustav zadat odlišné příkony pomocných zařízení. Pro společnou otopnou soustavu stačí - stejně jako dosud - zadat příkony jen jednou.

V návaznosti na popsané změny v zadání vlastností otopných soustav byl upraven i tisk protokolu o výpočtu a energetického průkazu tak, aby se v nich nově zadávané detailnější hodnoty objevily.

 

Přímé zadání měsíčních produkcí solárních systémů

Pro solární kolektory a pro fotovoltaické systémy lze nově volitelně zadat místo parametrů solárních systémů přímo známé měsíční produkce tepla či elektřiny v kWh. Významně se tak usnadňuje zadání solárních systémů v případech, kdy jsou jejich produkce stanoveny externím výpočtem nezávisle na programu Energie (např. programem doc. Matušky). Pro zadání známých produkcí stačí zaškrtnout možnost přímé zadání produkce na kartě Solární systémy na formuláři pro popis zóny.

 

Úpravy ve výpočtu pomocné energie na provoz ventilátorů

Program nově umožňuje výpočet pomocné energie na provoz ventilátorů i pro systémy teplovzdušného vytápění (resp. chlazení vzduchem), které jsou zcela oddělené od systému nuceného větrání.

Vztah mezi teplovzdušným vytápěním (resp. chlazením vzduchem) a nuceným větráním lze zadat přepínačem systémy teplovzdušného vytápění a chlazení vzduchem jsou součástí systému nuceného větrání, který je umístěn na kartě Větrání zóny na formuláři popisujícím zónu jako celek. Pro oddělené teplovzdušné vytápění a chlazení vzduchem lze zadat nejen měrný příkon ventilátorů, ale i váhový činitel jejich regulace.

Současně lze zvolit i typ větracího systému (podtlakový či přetlakový s 1 ventilátorem ve VZT jednotce, nebo rovnotlaký se 2 ventilátory), potřebný pro korektní stanovení příkonu ventilátorů v referenční budově z předepsaného referenčního měrného příkonu 1 ventilátoru. Zvolený typ větracího systému se nově také tiskne do protokolu k energetickému průkazu.

 

Změna formátu dat a rychlá transformace starších úloh

V souvislosti s výše uvedenými změnami v zadání výplní otvorů, účinností otopné soustavy, produkcí solárních systémů a vlastností ventilátorů bylo nutné změnit strukturu dat popisujících jak okna a dveře, tak zónu jako celek. Data ze starších verzí programu lze nicméně do verze 2015 bez problémů načíst.

Nezbytná transformace starších úloh do nové verze programu je zásadně usnadněna tlačítkem Převést data do verze 2015, které se automaticky objeví na panelu úlohy, jakmile program zjistí, že úloha obsahuje vstupní data ve starém formátu. Vedle této nové funkce je zachován i dosavadní způsob transformace starších úloh postupným otevíráním formulářů.

Rychlá transformace starých dat
Rychlá transformace starých dat

 

Automatická aktualizace "tabulkových" kategorií konstrukcí

Zásadním způsobem se změnil způsob práce s tabulkovými kategoriemi konstrukcí, používanými pro seskupení zadaných konstrukcí v energetickém štítku a průkazu. Nově se při zápisu jména konstrukce vytváří automaticky shodně nazvaná kategorie, která se také automaticky zapíše do seznamu kategorií (program už tedy nadále nepožaduje potvrzení této akce). Uživatel nicméně může následně podle svého uvážení název kategorie libovolně změnit.

Automatická aktualizace kategorií
Automatická aktualizace kategorií

Program navíc v průběhu zadávání dat seznam kategorií kontroluje a vyřazuje z něj všechna jména, která už nejsou nadále používána.

Maximální možný počet kategorií konstrukcí byl současně rozšířen na 1000 (ze stávajících 49).

 

Nucené větrání nevytápěných prostorů

Dodanou energii na nucené větrání nevytápěných prostorů lze nově stanovit buď na základě zadaného příkonu ventilátorů (jako dosud), nebo na základě měrného příkonu ventilátorů a objemového toku vzduchu. V prvním případě vychází dodaná energie na větrání shodná pro hodnocenou i referenční budovu, v druhém případě může být obecně rozdílná, protože dodaná energie na větrání se pro referenční budovu stanoví s použitím referenční hodnoty měrného příkonu ventilátorů a jejich počtu.

 

Nové funkce v pomocných výpočtech

Do formuláře pro zadání nevytápěných prostorů byl přidán pomocný výpočet součinitele prostupu tepla výplní otvorů.

Na okénka pomocných výpočtů součinitelů prostupu tepla a tepelných odporů neprůsvitných konstrukcí byly přidány tlačítka Editovat seznam, s jejichž pomocí lze odstranit z vytvořeného seznamu stěn, střech a podlah libovolnou konstrukci.

Zároveň byly do těchto pomocných výpočtů přidány - tam, kde dosud chyběly - i vložené výpočty součinitele tepelné vodivosti vrstev s tepelnými mosty.

 

Katalog užívání zón

Do programu ve verzi 2015 byl přidán katalog užívání zón, do kterého lze uložit parametry vnitřního prostředí (teploty, provozní doby), parametry větrání (typ, intenzitu větrání, obj. tok větracího vzduchu na měrnou jednotku atd.), parametry osvětlení (min. osvětlenost, provozní doby, předpokládanou dodanou energii na osvětlení atd.) a další parametry charakterizující užívání zóny (produkci vodní páry, potřebu tepla na přípravu teplé vody, obsazenost atd.).

Po výběru zóny v katalogu se parametry jejího užívání přenesou do příslušných políček ve formuláři pro popis zóny. Významně se tím může urychlit zadávání provozních podmínek v zóně.

Katalog užívání zón
Katalog užívání zón

Katalog užívání zón obsahuje dvě databáze: standardní, která je udržována výrobcem programu, a uživatelskou, kterou je možné libovolně editovat. V okamžiku nainstalování programu jsou v obou databázích uloženy hodnoty z přílohy B v TNI 730331.

Při doplňování katalogu užívání zón jsou k dispozici funkce pro kopírování již existujícího profilu užívání a funkce pro import profilu užívání z formuláře pro popis zóny.

 

Uživatelský katalog konstrukcí

Katalog konstrukcí nově obsahuje 2 databáze: standardní databázi, udržovanou pouze výrobcem programu, a uživatelskou databázi, přístupnou pro jakékoli uživatelské úpravy. Konstrukce lze snadno vyhledávat buď v jedné či ve druhé databázi podle volby uživatele.

Práce s novým katalogem konstrukcí je stejná jako s katalogem materiálů, který byl tímto způsobem upraven již ve verzi 2011.

 

Import uživatelských katalogů z předchozí verze programu

Při prvním startu program zkontroluje, zda existuje na počítači jeho předchozí verze. Pokud ano, nabídne možnost importu dosavadních uživatelských katalogů materiálů a konstrukcí.

Import katalogů
Import katalogů

 

Kontrola aktualizací

Při každém startu programu se kontroluje, zda je na www.kcad.cz k dispozici nová verze. Výsledek kontroly se zobrazuje vpravo dole na stavové liště. Pokud je nalezena aktualizace, program na ni upozorní komentářem a výrazným červeným zbarvením příslušného panelu na stavové liště. K této funkci je nutné připojení k síti.

 

Změny na panelu úlohy a fotografie budovy

Na panel úlohy bylo přidáno tlačítko Vložit fotografii, které umožňuje načíst fotografii budovy ve formátu JPG a zobrazit ji přímo na panelu úlohy. Vybraná fotografie se navíc stane součástí zadání úlohy, takže ji není třeba samostatně zálohovat či vyhledávat při následném generování energetických průkazů a certifikátů.

Do přehledu zadaných údajů na panelu úlohy byly dále přidány informace o základních výsledcích výpočtu (průměrný součinitel prostupu tepla, potřeba tepla na vytápění, celková dodaná energie, dílčí dodané energie, produkce elektřiny, neobnovitelná primární energie a emise CO2). Panel úlohy lze navíc roztáhnout (maximalizovat) na celou plochu pracovního prostoru programu – a to buď poklepáním na horní lištu panelu úlohy, nebo tlačítkem Maximalizovat.

Zvětšený panel úlohy s fotografií budovy
Zvětšený panel úlohy s fotografií budovy

Posledními změnami na panelu úlohy jsou tlačítka Energ. průkaz a Energ. certifikát, která umožňují rychlejší vygenerování příslušných dokumentů.

 

Další novinky

Pro zásobník teplé vody je možné upravit implicitní referenční hodnotu měrné tepelné ztráty podle vyhlášky 78/2013 Sb. tak, aby bylo možné zohlednit případy, kdy je v zóně použito více zásobníků menší velikosti.

Opravena byla referenční hodnota korekčního činitele typu oběhového čerpadla z chybné hodnoty 1,0 uvedené omylem ve vyhlášce na korektní hodnotu 0,54.

Přidány byly detailnější kontroly zadávaných hodnot do pomocného výpočtu součinitele prostupu tepla oken, aby se vyloučilo riziko chybného zadání nereálně velké šířky rámu či nesmyslného procentuálního podílu rámu z celkové plochy okna.

Program kontroluje, zda je ve všech zónách nastavena stejně volba zohlednění redukce neobnovitelné primární energie pro referenční budovu podle vyhlášky 98/2013 Sb. (redukce je platná od 1.1.2015). Pokud je v některých zónách redukce uplatněna a v jiných nikoli, program na to upozorní a vyzve k opravě.

Na kartu „Referenční budova“ na formuláři pro popis zóny bylo přidáno tlačítko, které umožní nastavit stejným způsobem zohlednění redukce primární energie u všech zón.

Na formulář pro zadání nevytápěných prostorů bylo přidáno tlačítko Popis přídavných spotřeb, kterým lze vyvolat formulář pro zadání spotřeb energie na osvětlení a větrání nevytápěných prostorů (stejně jako obdobným tlačítkem na formuláři pro zadání okrajových podmínek).

Do tabulky „Doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy“ v průkazu energetické náročnosti se nově tiskne předpokládaná neobnovitelná primární energie po jednotlivých položkách a nikoli jen svou celkovou hodnotou. Současně byla pomocná dodaná energie (na čerpadla, regulaci apod.) vyčleněna do samostatné položky a není tedy dále tištěna jako součást dílčích dodaných energií na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody atd.

V katalogu konstrukcí bylo opraveno kopírování existující konstrukce do kategorie odlišné od kategorie, v níž byla kopírovaná konstrukce.

Katalogy materiálů i konstrukcí byly aktualizovány a doplněny o další položky především v oblasti kontaktních zateplovacích systémů. Katalog materiálů obsahuje nově téměř 2000 položek.

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

#1 | Štěrba Jiří Ing. » Automatická aktualizace "tabulkových" kategorií konstrukcí

06.05.2015 11.04

Dobrý den,
tato funkce mne osobně příliš nenadchla (především ve formuláři se zadáním oken) při jakékoli změně v názvu se hned změní kategorie a je nutno opět ručně vybrat původní požadovanou kategorii.
(tlačítko "přenést název konstrukce do tabulky kategorie" mi již tedy přijde téměř zbytečné). Chápu, že mohu být s tímto názorem v menšině. Osobně bych uvítal možnost nastavení této funkce v nastavení programu.
Každopádně děkuji za mnohá vylepšení v této verzi a těším se na další.

#2 | Zbyněk Svoboda » Volitelná funkce

06.05.2015 16.49

Děkuji za názor, pane inženýre. Jak se ukazuje, uživatelé se rozdělili ohledně diskutované funkce do dvou skupin: jedné vyhovoval více dosavadní způsob, druhé vyhovuje ten aktuální. Připravím aktualizaci, která umožní zvolit způsob zadání "tabulkových kategorií".

Přidat komentář

 *
 *
 
 *
 * Opište text z obrázku. Není potřeba rozlišovat velká a malá písmena.

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

01.06.2018 16.13 » Ztráty 2018

Od 1.6. 2018 je možno zakoupit Ztráty 2018, instalace je umístěna na kcad.cz v sekci ke stažení. Informace o novinkách v článku na blogu.

10.04.2018 14.58 » Mezera a Cube3D 2017.1

Pro uživatele Mezery 2017 a Cube3D 2017 bezplatná aktualizace na verzi 2017.1 je k dispozici v sekci ke stažení na kcad.cz.