Přehled hlavních novinek v dokončovaných programech Area, Cube3D, Mezera, Simulace, Teplo a Ztráty ve verzi 2017

Kategorie » téma: Area | Cube3D | Mezera | Simulace | Teplo | Ztráty

06.02.2017 18.42 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 2 komentářů | Přečteno: 47402x

Během jara 2017 uvolníme do distribuce nové verze programů Area, Cube3D, Mezera, Simulace, Teplo a Ztráty. Aktualizované programy přinášejí kromě úprav kvůli změně slovenské normy STN 730540-2/Z1 i řadu nových funkcí především v uživatelském rozhraní (programy nyní např. umožňují vložit automaticky do protokolů o výpočtu grafické výstupy podle volby uživatele).

Nejvíce změn proběhlo v programu Teplo 2017, který mimo jiné nově stanovuje, kolik dnů v roce se relativní vlhkost v jednotlivých materiálech pohybuje v rozmezí 0-60 %, 60-70%, 70-80%, 80-90% a 90-100%. Přehled délek trvání uvedených intervalů relativní vlhkosti v jednotlivých vrstvách se tiskne na závěr protokolu o výpočtu:

Rozmezí RH a počty dnů jejich trvání
Teplo 2017: Tisk rozmezí RH a počty dnů jejich trvání

Nový výpočet je součástí roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788. Umožňuje orientační odhad rizika překročení kritických hmotnostních vlhkostí (např. u dřeva) či rizika vzniku koroze u kovů.

Postup je jednoduchý: pokud je pro určitý materiál předepsána kritická rovnovážná hmotnostní vlhkost (např. pro dřevo 18 % podle ČSN 730540-2/Z1), lze ze sorpční křivky materiálu odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu je tato hranice dosažena (u dřeva typicky cca 80 %). V nové tabulce v protokolu o výpočtu lze pak snadno zkontrolovat, zda je pro daný materiál dlouhodobě překročena kritická relativní vlhkost (tj. 80 % pro dřevo) či nikoli - a z toho odvodit pravděpodobnost splnění požadavku na maximální hmotnostní vlhkost.

Program Teplo 2017 dále tiskne do tabulky s výsledky výpočtu roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788 kromě dosavadních hodnot i difúzní toky od vnitřního povrchu k oblasti kondenzace a od oblasti kondenzace k vnějšímu povrchu konstrukce. Současně byla do protokolu doplněna i informace o celkových ročních množstvích vodní páry vypařené z konstrukce směrem do interiéru a směrem do exteriéru:

Detailnější výsledky pro roční bilanci podle EN ISO 13788
Teplo 2017: Detailnější výsledky pro roční bilanci podle EN ISO 13788

Program Teplo 2017 umožňuje také volitelně tisknout na začátek protokolu o výpočtu přehlednou tabulku se základními  výsledky výpočtu pro všechny konstrukce:

Teplo 2017: Tabulka s přehledem konstrukcí na začátku protokolu
Teplo 2017: Tabulka s přehledem konstrukcí na začátku protokolu

Do protokolu o výpočtu lze dále volitelně zahrnout grafické výstupy ukazující zadané okrajové podmínky výpočtu, průběh teplot v konstrukci, průběh relativních vlhkostí v konstrukci, průběh částečných tlaků vodní páry s oblastí kondenzace a změny v akumulované vlhkosti v konstrukci:

Teplo 2017: Tisk grafických výstupů do protokolu
Teplo 2017: Tisk grafických výstupů do protokolu

Program byl rovněž zaktualizován na Změnu 1 slovenské normy STN 730540-2 platnou od srpna 2016. Změny se týkají především požadavků na součinitel prostupu tepla a tepelný odpor konstrukcí platných od 1.1.2016. Změny se projeví především v modulu pro zobrazení normových požadavků a v modulu pro vyhodnocení výsledků.

Z dalších změn v programu Teplo 2017 lze uvést náhled skladby konstrukce, který se nově objevuje při importu skladby konstrukce z jiné úlohy zpracované v programu Teplo.

Uživatel může také volit, zda se má při zobrazení dialogu Windows pro nalezení souboru (Otevřít, Uložit jako apod.) začínat vždy v implicitním datovém adresáři jako dosud, či zda se má začínat v posledně použitém adresáři. Výchozím nastavením je druhá možnost. Toto nastavení lze změnit zaškrtnutím políčka při otevírání souboru nabízet implicitní datový adresář na okénku s volbami pro editor protokolu o výpočtu (příkaz Výpočet - Možnosti v hlavním menu programu).

Aktualizovány byly některé údaje v katalogu okrajových podmínek, a to především průměrné měsíční teploty a relativní vlhkosti u nevytápěných prostorů (např. garáží) tak, aby ve všech případech zohledňovaly vzestup teploty v nevytápěném prostoru během letního období.

Odstraněna byla chyba vznikající během ukládání úlohy pod jiným jménem v případě, když byla původní úloha otevřena výběrem z nedávných úloh pod příkazem Soubor v hlavním menu programu.

Upravena byla podoba řady grafických výstupů a sjednoceno vizuální prostředí programu.

Formulář pro zadání vstupních dat lze vodorovně roztáhnout podle potřeby tak, aby byly lépe viditelné celé názvy konstrukcí v seznamu vyplněných formulářů vpravo nahoře na formuláři. Poslední použitý rozměr formuláře se přitom ukládá a je automaticky použit při dalším spuštění programu.


Změny v ostatních programech jsou menšího rozsahu a zahrnují např. aktualizaci na změnu STN 730540-2, volitelné vkládání grafických výstupů do protokolu o výpočtu, náhledy importovaných skladeb či možnost volby, zda používat či nepoužívat implicitní datový adresář.


V programu Area 2017 byly ještě navíc upraveny některé funkce v grafickém preprocesoru. Při zadávání okrajových podmínek nabízí program nově jen ty směry od zvoleného výchozího bodu podmínky, které mají smysl. Vede-li tedy určitý směr mimo detail, je jeho volba automaticky znemožněna. Tato funkce je k dispozici jak pro automatické generování okrajových podmínek, tak pro zadávání manuální. Zároveň se při manuálním zadávání okrajových podmínek zobrazují zvolené výchozí a koncové body okrajových podmínek přímo v grafickém preprocesoru (nejen jako dosud jen souřadnicemi na plovoucím okně). Zvolený směr generování okrajových podmínek se graficky zobrazuje i na okénku pro zadání skupiny okrajových podmínek (zadání automatického generování):

Area 2017: Okénko pro volbu začátku a konce automaticky generovaných okr. podmínek
Area 2017: Okénko pro volbu začátku a konce automaticky generovaných okr. podmínek

Při automatickém generování výpočetní sítě se dále nově umisťuje začátek generované sítě vždy až do detailu, nikoli do bodu o souřadnicích (0;0) jako dosud. Je-li tedy detail umístěn mimo počátek souřadného systému, nebudou se zbytečně generovat osy mezi detailem a počátkem souřadnic. Výpočetní síť je tedy generována už jen v samotném detailu a nikoli mimo něj.


 

Zbyněk Svoboda

 


Komentáře:

#1 | Schönbeková » Školení Teplo 2017

27.09.2017 21.24

Dobrý den,

potřebovala bych podrobně proškolit v práci v programu Teplo 2017.
kde najdu potřebné školení.

Děkuji.
M.S.

#2 | Zbyněk Svoboda » Školení

27.09.2017 22.43

Školení jsou vypisována na stránkách www.kcad.cz. Na program Teplo nicméně aktuálně žádné školení vypsáno bohužel není. Požádal jsem nicméně kolegu Šálu, aby Vám napsal, jaké jsou případně jiné možnosti.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10