Přehled hlavních novinek v dokončovaných programech Area, Cube3D, Mezera, Simulace, Teplo a Ztráty ve verzi 2017

Kategorie » téma: Area | Cube3D | Mezera | Simulace | Teplo | Ztráty

06.02.2017 18.42 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 5128x

Během jara 2017 uvolníme do distribuce nové verze programů Area, Cube3D, Mezera, Simulace, Teplo a Ztráty. Aktualizované programy přinášejí kromě úprav kvůli změně slovenské normy STN 730540-2/Z1 i řadu nových funkcí především v uživatelském rozhraní (programy nyní např. umožňují vložit automaticky do protokolů o výpočtu grafické výstupy podle volby uživatele).

Nejvíce změn proběhlo v programu Teplo 2017, který mimo jiné nově stanovuje, kolik dnů v roce se relativní vlhkost v jednotlivých materiálech pohybuje v rozmezí 0-60 %, 60-70%, 70-80%, 80-90% a 90-100%. Přehled délek trvání uvedených intervalů relativní vlhkosti v jednotlivých vrstvách se tiskne na závěr protokolu o výpočtu:

Rozmezí RH a počty dnů jejich trvání
Teplo 2017: Tisk rozmezí RH a počty dnů jejich trvání

Nový výpočet je součástí roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788. Umožňuje orientační odhad rizika překročení kritických hmotnostních vlhkostí (např. u dřeva) či rizika vzniku koroze u kovů.

Postup je jednoduchý: pokud je pro určitý materiál předepsána kritická rovnovážná hmotnostní vlhkost (např. pro dřevo 18 % podle ČSN 730540-2/Z1), lze ze sorpční křivky materiálu odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu je tato hranice dosažena (u dřeva typicky cca 80 %). V nové tabulce v protokolu o výpočtu lze pak snadno zkontrolovat, zda je pro daný materiál dlouhodobě překročena kritická relativní vlhkost (tj. 80 % pro dřevo) či nikoli - a z toho odvodit pravděpodobnost splnění požadavku na maximální hmotnostní vlhkost.

Program Teplo 2017 dále tiskne do tabulky s výsledky výpočtu roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788 kromě dosavadních hodnot i difúzní toky od vnitřního povrchu k oblasti kondenzace a od oblasti kondenzace k vnějšímu povrchu konstrukce. Současně byla do protokolu doplněna i informace o celkových ročních množstvích vodní páry vypařené z konstrukce směrem do interiéru a směrem do exteriéru:

Detailnější výsledky pro roční bilanci podle EN ISO 13788
Teplo 2017: Detailnější výsledky pro roční bilanci podle EN ISO 13788

Program Teplo 2017 umožňuje také volitelně tisknout na začátek protokolu o výpočtu přehlednou tabulku se základními  výsledky výpočtu pro všechny konstrukce:

Teplo 2017: Tabulka s přehledem konstrukcí na začátku protokolu
Teplo 2017: Tabulka s přehledem konstrukcí na začátku protokolu

Do protokolu o výpočtu lze dále volitelně zahrnout grafické výstupy ukazující zadané okrajové podmínky výpočtu, průběh teplot v konstrukci, průběh relativních vlhkostí v konstrukci, průběh částečných tlaků vodní páry s oblastí kondenzace a změny v akumulované vlhkosti v konstrukci:

Teplo 2017: Tisk grafických výstupů do protokolu
Teplo 2017: Tisk grafických výstupů do protokolu

Program byl rovněž zaktualizován na Změnu 1 slovenské normy STN 730540-2 platnou od srpna 2016. Změny se týkají především požadavků na součinitel prostupu tepla a tepelný odpor konstrukcí platných od 1.1.2016. Změny se projeví především v modulu pro zobrazení normových požadavků a v modulu pro vyhodnocení výsledků.

Z dalších změn v programu Teplo 2017 lze uvést náhled skladby konstrukce, který se nově objevuje při importu skladby konstrukce z jiné úlohy zpracované v programu Teplo.

Uživatel může také volit, zda se má při zobrazení dialogu Windows pro nalezení souboru (Otevřít, Uložit jako apod.) začínat vždy v implicitním datovém adresáři jako dosud, či zda se má začínat v posledně použitém adresáři. Výchozím nastavením je druhá možnost. Toto nastavení lze změnit zaškrtnutím políčka při otevírání souboru nabízet implicitní datový adresář na okénku s volbami pro editor protokolu o výpočtu (příkaz Výpočet - Možnosti v hlavním menu programu).

Aktualizovány byly některé údaje v katalogu okrajových podmínek, a to především průměrné měsíční teploty a relativní vlhkosti u nevytápěných prostorů (např. garáží) tak, aby ve všech případech zohledňovaly vzestup teploty v nevytápěném prostoru během letního období.

Odstraněna byla chyba vznikající během ukládání úlohy pod jiným jménem v případě, když byla původní úloha otevřena výběrem z nedávných úloh pod příkazem Soubor v hlavním menu programu.

Upravena byla podoba řady grafických výstupů a sjednoceno vizuální prostředí programu.

Formulář pro zadání vstupních dat lze vodorovně roztáhnout podle potřeby tak, aby byly lépe viditelné celé názvy konstrukcí v seznamu vyplněných formulářů vpravo nahoře na formuláři. Poslední použitý rozměr formuláře se přitom ukládá a je automaticky použit při dalším spuštění programu.


Změny v ostatních programech jsou menšího rozsahu a zahrnují např. aktualizaci na změnu STN 730540-2, volitelné vkládání grafických výstupů do protokolu o výpočtu, náhledy importovaných skladeb či možnost volby, zda používat či nepoužívat implicitní datový adresář.


V programu Area 2017 byly ještě navíc upraveny některé funkce v grafickém preprocesoru. Při zadávání okrajových podmínek nabízí program nově jen ty směry od zvoleného výchozího bodu podmínky, které mají smysl. Vede-li tedy určitý směr mimo detail, je jeho volba automaticky znemožněna. Tato funkce je k dispozici jak pro automatické generování okrajových podmínek, tak pro zadávání manuální. Zároveň se při manuálním zadávání okrajových podmínek zobrazují zvolené výchozí a koncové body okrajových podmínek přímo v grafickém preprocesoru (nejen jako dosud jen souřadnicemi na plovoucím okně). Zvolený směr generování okrajových podmínek se graficky zobrazuje i na okénku pro zadání skupiny okrajových podmínek (zadání automatického generování):

Area 2017: Okénko pro volbu začátku a konce automaticky generovaných okr. podmínek
Area 2017: Okénko pro volbu začátku a konce automaticky generovaných okr. podmínek

Při automatickém generování výpočetní sítě se dále nově umisťuje začátek generované sítě vždy až do detailu, nikoli do bodu o souřadnicích (0;0) jako dosud. Je-li tedy detail umístěn mimo počátek souřadného systému, nebudou se zbytečně generovat osy mezi detailem a počátkem souřadnic. Výpočetní síť je tedy generována už jen v samotném detailu a nikoli mimo něj.


 

Zbyněk Svoboda

 


Komentáře:

Tento článek zatím neobsahuje žádné komentáře.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *
 * Opište text z obrázku. Není potřeba rozlišovat velká a malá písmena.

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

19.09.2017 09.31 » Energie 2017

Do prodeje byla uvolněna Energie 2017. Více informací k novinkám je k dispozici na blogu.

06.04.2017 17.37 » Area, Mezera, Simulace, Teplo, Ztráty a Cube3D ve verzi 2017

Do prodeje byly uvolněny programy Area, Mezera, Simulace, Teplo, Ztráty a Cube3D ve verzi 2017. Více informací k novinkám na blogu.