Energie 2017.2: Nové možnosti pro budovy s FV systémy a kogeneračními jednotkami a další změny

Kategorie » téma: Energie » Obecně

18.12.2017 10.09 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 51760x

Začátkem roku 2018 bude na stránkách www.kcad.cz umístěna druhá bezplatná aktualizace Energie 2017.2, která přinese výraznější změny hlavně v modelování kogeneračních jednotek a fotovoltaických systémů. Nově bude možné zadat FV systém jen v jedné zóně a vyrobenou elektřinu přitom využít i v zónách ostatních (a případné stále nevyužité přebytky ještě navíc exportovat do veřejné sítě). Pro kogenerační jednotky byl na základě požadavku specialistů z praxe upraven tisk výsledků tak, aby šlo snadno identifikovat, kolik energie spotřebuje jednotka na výrobu tepla a kolik na výrobu elektřiny.

Na přání našich zákazníků byl dále do programu přidán editovatelný katalog fotovoltaických panelů, rozšířeny byly možnosti načítání skladeb z jiných úloh, odstraněno bylo zamykání záložek s definicí zdrojů tepla na vytápění v případě použití tepelného čerpadla či kogenerační jednotky pro přípravu teplé vody a na okénko nápovědy byla přidána výrazná informace o zdroji aktuálně vybrané hodnoty.

Podrobnější informace s ilustračními obrázky najdete dále...


Využití elektřiny z fotovoltaických systémů i v zónách bez nich

Elektřina z fotovoltaického systému umístěného v určité zóně může být nově využita nejen v této zóně, ale i v ostatních zónách bez fotovoltaiky. Navíc lze volit, zda bude zbylá, nikde v budově nevyužitá elektřina z FV systému exportována či ponechána zcela bez využití. Obě nové možnosti nabízí rozbalovací menu Způsob využití elektřiny z fotovoltaických panelů na kartě Fotovoltaické panely na formuláři pro popis zóny:

Volba způsobu využití vyrobené elektřiny
Volba způsobu využití elektřiny vyrobené FV systémem

Elektřina z fotovoltaického systému se přitom v ostatních zónách použije na ty účely, na které se používá v poslední zóně s fotovoltaikou, přičemž může nahradit nejen elektřinu ze sítě, ale i jiný energonositel, pokud to tak uživatel nastaví.

Popsané změny byly zohledněny i ve výpočtu využitelnosti produkce FV systému s hodinovým krokem a rovněž pro volitelnou kalibraci výsledků výpočtu s měsíčním krokem podle výsledků přesnějšího výpočtu hodinového.

 

Úpravy tisku výsledků pro kogenerační jednotky

Zásadním způsobem byl upraven tisk výsledků výpočtu pro kogenerační jednotky. Nadále se už v protokolu o výpočtu nezahrnuje vypočtená spotřeba na výrobu elektřiny do dodané energie na vytápění a přípravu teplé vody (či na další účely, pro které dodává kogenerační jednotka teplo), ale uvádí se samostatně. Lze tak lépe identifikovat, kolik energie používá kogenerační jednotka na výrobu tepla a kolik na výrobu elektřiny.

Samostatně uvedená dodaná energie na výrobu elektřiny kogenerací
Samostatně uvedená dodaná energie na výrobu elektřiny kogenerací

Upraven byl i výpočet využití elektřiny z kogenerace v budově, aby bylo zcela vyloučeno riziko dvojího započítání spotřeby energie na výrobu elektřiny do celkové dodané energie. Tento problém mohl nastat jen u lokálního využití vyrobené elektřiny, nikoli u exportu elektřiny do sítě.

Současně bylo odstraněno ze zadávání zbytečně zdvojené definování faktorů primární energie pro výrobu elektřiny kogenerací (tyto faktory jsou stejné jako standardně zadávané faktory pro výrobu tepla).

K nově prezentovaným výsledkům pro kogenerační jednotky připravíme v dohledné době samostatný článek s bližšími informacemi a komentářem.

 

Rozšíření možností využití elektřiny z kogenerace

Již podporovaná funkce využití elektřiny z kogenerace i v těch zónách, v nichž nejsou kogenerační jednotky, byla dále rozšířena o možnost exportu nespotřebované elektřiny do veřejné sítě. Nově lze tedy volit, zda bude elektřina z kogenerace, která nemohla být využita v žádné ze zón budovy, ponechána bez využití (jako dosud) nebo zda bude exportována:

Volba způsobu využití vyrobené elektřiny
Volba způsobu využití elektřiny vyrobené kogenerací

Vyrobená elektřina se přitom v zónách bez kogenerace použije na ty účely, na které se používá v poslední zóně s kogenerací (a nikoli jako dosud na pevně předepsané účely). Elektřina z kogenerace může přitom v zónách bez kogenerace nahradit i jiný energonositel než elektřinu ze sítě (platí zde tedy nově stejné principy jako v zónách s kogenerací).

 

Katalog fotovoltaických panelů

Do programu byl přidán katalog fotovoltaických panelů, který lze použít při zadávání vlastností FV panelů při detailním hodinovém výpočtu produkce elektřiny:

Katalog FV panelů
Katalog FV panelů

V okamžiku instalace obsahuje katalog 17 nejúčinnějších FV panelů podle katalogu výrobků pro dotační program Nová zelená úsporám (stav z léta 2016). Katalog lze jakkoli upravovat a doplňovat.

 

Upřesnění výpočtu prostupu tepla mezi zónami u referenční budovy

Program nově hodnotí měsíční měrné toky prostupem tepla vnitřními konstrukcemi mezi zónami referenční budovy odděleně od prostupu tepla obálkou budovy. Postup výpočtu dodaných energií na vytápění a chlazení byl touto úpravou pro referenční a hodnocenou budovu sjednocen.

Popsaná změna se projeví hlavně u budov, jejichž zóny jsou výrazně odlišně vytápěny. Výsledky upraveného výpočtu umožňují lépe hodnotit vliv případného zateplení vnitřních konstrukcí na zařazení hodnocené budovy do energetických tříd A-G pro dodané energie.

Pokud je nicméně rozdíl vnitřních teplot v zónách menší než 10 C, nemá popsaná změna obvykle viditelné dopady na výsledky. Stejně tak se nijak neprojeví u budov, pro které nebyly zadány vnitřní konstrukce mezi zónami.

K tématu připravíme v dohledné době samostatný článek s bližšími informacemi a komentářem.

 

Další změny

Odstraněno bylo automatické zamykání záložek s popisem zdrojů tepla na vytápění, ke kterému dosud docházelo při volbě tepelného čerpadla či kogenerační jednotky jako zdroje tepla na přípravu teplé vody nebo při volbě kogenerační jednotky jako zdroje tepla pro absorpční chlazení. Nezbytnou kontrolu konzistence zadání provádí program automaticky v pozadí a v případě potřeby upozorní na to, jaká vstupní data by se měla ověřit a případně upravit.

Nabídka obvyklých hodnot na okénku nápovědy byla doplněna zvýrazněným nadpisem s odkazem na výchozí zdroj hodnot (norma, vyhláška, metodický pokyn). Tento odkaz se zobrazuje průběžně a mění se podle konkrétní zobrazené hodnoty. Omezuje se tím riziko chybného výběru takové hodnoty z nabídky, která neodpovídá typu zvoleného výpočtu.

Informace o zdroji nabízených hodnot
Informace o zdroji nabízených hodnot

Rozšířeny byly možnosti importu skladeb do formuláře Zadání skladeb neprůsvitných konstrukcí. Nově lze importovat i skladby zadané na tomto formuláři během zpracovávání jiné úlohy v programu Energie (dosud šlo importovat jen skladby z pomocného výpočtu součinitele prostupu tepla). Program navíc umožňuje zvolit, zda se má importovaná skladba vložit do aktuálního formuláře či zda se má vložit až za něj. Zlepšena byla i automatická kontrola názvů skladeb konstrukcí, která se nově provádí jen při uzavírání okna.

Upravený import skladeb z programu Teplo a Energie
Upravený import skladeb z programu Teplo a Energie

Program dále vizuálně upozorňuje, když je třeba na záložce Energonositele, primární energie a emise vyplnit způsob využití elektřiny vyrobené fotovoltaickým systémem či kogenerační jednotkou a příslušné faktory primární energie.

Upozornění na zadání energonositelů pro vyrobenou energii
Upozornění na nutné zadání energonositelů

Opravena byla chyba ve výpočtu potřeby energie na odvlhčování podle slovenské vyhlášky, která se projevovala v případě, když bylo použito na částečnou dodávku tepla na vytápění teplovzdušné vytápění. Program chybně přiřazoval vzduchotechnice podíl na dodávce tepla a v důsledku toho uvažoval vyšší objemové toky větracího vzduchu. Dodaná energie na odvlhčování pak vycházela vyšší (tj. na straně bezpečnosti). Ve výpočtu podle českých předpisů se tato chyba nevyskytovala.

Výpočet produkce elektřiny kogenerační jednotkou použitou pro přípravu teplé vody či úpravu relativní vlhkosti vzduchu byl upraven tak, aby vycházela nulová výroba elektřiny v těch měsících, v nichž uživatel zadá nulovou dodanou energii na uvedené účely (přes tlačítko Započítání měsíčních energií a zisků na formuláři pro popis zóny). Výpočet produkce elektřiny kogenerační jednotkou použitou pro vytápění či chlazení už takto fungoval dříve.

Opravena byla chyba v tisku vyrobené tepelné energie kogenerační jednotkou v protokolu k energetickému průkazu a v souboru XML pro databázi ENEX (program dosud tiskl místo vyrobeného tepla celkovou energii spotřebovanou v kogenerační jednotce).

Odstraněno bylo zdvojené započítání dodané energie na nucené větrání (do celkové pomocné energie a do dodané energie na nucené větrání), ke kterému mohlo za určitých podmínek dojít při hodnocení budovy metodikou TNI 730329 či TNI 730330.

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

Tento článek zatím neobsahuje žádné komentáře.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10