Všechna témata

Jak lze do výpočtu zahrnout "lokální" tepelné mosty u kontaktního zateplovacího systému?

Tepelný vliv bodových kotev se nemusí podle EN ISO 6946 uvažovat, pokud je tepelná vodivost kotev nižší než 1 W/(m.K), tj. jsou-li např. celoplastové. Máte-li hmoždinku krytou polystyrenovou zátkou, je její vliv prakticky nulový.

Přesnou hodnotu zvýšení součinitele prostupu tepla podobným typem bodových mostů nelze v programu Teplo přímo spočítat - byl by pro to nutný podrobný 3D výpočetní model. Pro orientační stanovení přirážky DeltaU můžete použít výpočet podle EN ISO 6946 pro kotvy v plochých střechách:

 

z něhož Vám vyjde zcela spolehlivě hodnota na straně bezpečnosti.

Zbyněk Svoboda

Manuální instalace ovladače HW klíče HASP..

Pokud se při spuštění některého z programů "Stavební fyziky" (v případě nenainstalovaného ovladače HW klíče, poškozeného, či chybějícího klíče...) objeví následující chyba: "error -100" ... přejděte k manuální instalaci ovladače:

1/ nejprve z naseho CD spustte soubor hinstall.exe  -i /s parametrem i viz obrazek

(pro vyvolání okna "Spustit" použijte kombinaci kláves "okno" + "R") JT

 

2/ Pokud se nyni SW nerozbehne korektne stahnete si z http://www.aladdin.com/support/hasp/enduser.aspx soubor HASP_SRM_Run- time_setup.zip

3/ Provedte jeho Instalaci

4/ V případě, že toto nepomůže,  zopakujte krok 1/

Příspěvek Martina Pospíšila doplnil Jan Tošovský

Nevytápěný suterén panelového domu částečně zapuštěného pod úroveň terénu.

Otázka:

Zvolil jsem následující postup:
1. mám pouze jednu zónu - byty 20°C.
2. nejnižší podlaží a chodbu jsem zvolil jako "nevytápěný prostor  -  zaškrtnul jsem výpočet dle ČSN EN ISO 13789. Do jednotlivých záložek jsem zadefinoval stěny schodiště, stěny nejnižšího podlaží, okna atd. (tj. konstrukce na styku s exteriérem). Dále jsem nadefinoval konstrukce na styku s interiérem - stěny schodiště a strop suterénu.
Když zadám konstrukce na styku s interiérem - stěny schodiště a strop suterénu s jejich skutečnými Učky, (tj. cca 2,0 W/m2K) tak mi sice potřeba tepla vyjde reálná, ale požadavek na Uem  mi  nevyjde. Je vcelku dost nad požadavkem. Je to také tím,že v záložce kce na styku s exterierem zadavam zeminu s Učkem cca. 2, nelze tam ovsem zadefinovat, ze to je zemina, a srazit ji např. bčkem, takže je to zřejmě uvažováno uplně stejně jako stěna s venk. vzduchem.
Mám s tím dost problém - potřebuju splnit po zateplení Uem.
Napadl mě následující postup:
Místo U podlahy nad suterénem U=2,0, bych si vedle spočítal Podlahu nad nevytápěným suterénem dle EN ISO 13370 (mám na to svuj excel). Najednou to nejsou U=2,0, ale U=0,37. Toto "lepší" Učko bych pak dosadil jako dělící konstrukce na styku s interiérem. Nevím ovšem zda je toto legální? Nebo ten samy zpusob, ale místo dělící kce si dle 13 370 spočítat U podlahy na zemině a stěn suterénu ?

Odpověď:

Pro váš případ jsou možná tato řešení:
a) částečně zapuštěný nevytápěný suterén zadat na formulář pro konstrukce ve styku se zeminou a zvolit typ "nevytápěný suterén" (to že máte suterénní stěny asi nehomogenní - stěny a okna - by se vyřešilo tím, že byste si spočítal váženým průměrem přes jejich plochy průměrný tepelný odpor), jako nevytápěný prostor by se pak hodnotilo pouze schodiště v nadzemních podlažích

b) částečně zapuštěný nevytápěný suterén hodnotit jako nevytápěný prostor (zadaný na příslušném stejnojmenném formuláři) s tím, že součinitele prostupu tepla pro suterénní stěny a podlahu suterénu musí již zahrnovat vliv zeminy, tj. musí být stanoveny dle EN 13370. Program Energie nabízí pro tyto účely pomocný výpočet, který vyvoláte z políčka "Souč. prostupu":

OBR1 

Objeví se okénko, kde zvolíte:

OBR2 

a následně pak pro váš případ:

OBR3 

Jako výsledek dostanete souhrnné U pro stěny pod terénem a pro podlahu v souladu s EN 13370. Jako odpovídající plochu pak zadáte součet plochy podlahy a stěn pod terénem.
Uvedené dva postupy jsou podle mého názoru jediné přípustné. Samozřejmě je ovšem možné zadat budovu i tak, jak jste to měl v první variantě, tj. bez vlivu zeminy - pak jste jen více na straně bezpečnosti.
Poznámka závěrem: Pokud není strop nad suterénem izolován a má U opravdu kolem 2 W/m2K, pak je bohužel jasným kandidátem na zateplení. Z hlediska požadavku na Uem je to pak reálně hodně nepříznivý faktor, se kterým asi nic neprovedou ani výše popsané úpravy zadání.
A poslední poznámka: Zkontrolujte si prosím, zda vypočtené Uem porovnáváte s platným požadavkem ČSN 730540-2 a nikoli s limitní hodnotou Uem,lim, která je v programu spíše z informativních důvodů, protože zatím se její zavedení do ČSN 730540 jen plánuje.

Zbyněk Svoboda

Termín "Celková podlahová plocha"...

Otázka:

Co přesně značí termín "celková podlahová plocha" uvedený při zpracování PENB v Energii? V jakém případě se uvažuje plocha pod vnějšími stěnami?
..výklad dle programu Energie 2009:
Celková podlahová plocha zóny je součtem podlahových ploch ve všech podlažích patřících do hodnocené vytápěné či chlazené zóny. Jednotka [m2].
-----------------------------
Podle zákona č. 406/2006 Sb. (par. 2, bod p) se celkovou podlahovou plochou rozumí podlahová plocha všech vytápěných podlaží vymezená mezi vnějšími stěnami (bez sklepů a sousedících nevytápěných prostor).
-----------------------------
TNI 73 0329 a TNI 730330 definují celkovou podlahovou plochu stejně, tj. jako celkovou vnitřní podlahovou plochu vytápěné části budovy, tedy opět plochu bez obalových konstrukcí.
-----------------------------
Vyhláška MVRR SR č. 625/2006 Z.z. definuje celkovou podlahovou plochu mírně odlišně. V par. 3, odst. 4 uvádí, že při stanovení celkové podlahové plochy se vychází z vnějších rozměrů budovy, přičemž se zanedbávají lokální vystupující konstrukce (sloupy, římsy, balkóny, lodžie, terasy). Do podlahové plochy se tedy podle vyhlášky 625/2006 Z.z. započítávají i plochy obalových konstrukcí.
-----------------------------
Celkovou podlahovou plochu zóny je nezbytné zadat nejen kvůli výpočtu tepelných zisků, ale i kvůli stanovení vnitřní tepelné kapacity zóny.

Odpověď:

Celková podlahová plocha je jasně definována v zák. 406/2006 Sb. jako plocha vytápěných podlaží bez půdorysné plochy obvodových stěn... Zcela jistě se půdorysná plocha obvodových stěn do celk. podlahové plochy počítat nemá.

Pokud ale počítáte plochu např. podlahy na zemině kvůli výpočtu tepelného toku přes tuto konstrukci (v Energii na formuláři "Podlaha a suterén"), pak se samozřejmě plocha obvodových stěn započítává.

Zbyněk Svoboda

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10