Obecně

Jak lze do výpočtu zahrnout "lokální" tepelné mosty u kontaktního zateplovacího systému?

Tepelný vliv bodových kotev se nemusí podle EN ISO 6946 uvažovat, pokud je tepelná vodivost kotev nižší než 1 W/(m.K), tj. jsou-li např. celoplastové. Máte-li hmoždinku krytou polystyrenovou zátkou, je její vliv prakticky nulový.

Přesnou hodnotu zvýšení součinitele prostupu tepla podobným typem bodových mostů nelze v programu Teplo přímo spočítat - byl by pro to nutný podrobný 3D výpočetní model. Pro orientační stanovení přirážky DeltaU můžete použít výpočet podle EN ISO 6946 pro kotvy v plochých střechách:

 

z něhož Vám vyjde zcela spolehlivě hodnota na straně bezpečnosti.

Zbyněk Svoboda

Manuální instalace ovladače HW klíče HASP..

Pokud se při spuštění některého z programů "Stavební fyziky" (v případě nenainstalovaného ovladače HW klíče, poškozeného, či chybějícího klíče...) objeví následující chyba: "error -100" ... přejděte k manuální instalaci ovladače:

1/ nejprve z naseho CD spustte soubor hinstall.exe  -i /s parametrem i viz obrazek

(pro vyvolání okna "Spustit" použijte kombinaci kláves "okno" + "R") JT

 

2/ Pokud se nyni SW nerozbehne korektne stahnete si z http://www.aladdin.com/support/hasp/enduser.aspx soubor HASP_SRM_Run- time_setup.zip

3/ Provedte jeho Instalaci

4/ V případě, že toto nepomůže,  zopakujte krok 1/

Příspěvek Martina Pospíšila doplnil Jan Tošovský

Termín "Celková podlahová plocha"...

Otázka:

Co přesně značí termín "celková podlahová plocha" uvedený při zpracování PENB v Energii? V jakém případě se uvažuje plocha pod vnějšími stěnami?
..výklad dle programu Energie 2009:
Celková podlahová plocha zóny je součtem podlahových ploch ve všech podlažích patřících do hodnocené vytápěné či chlazené zóny. Jednotka [m2].
-----------------------------
Podle zákona č. 406/2006 Sb. (par. 2, bod p) se celkovou podlahovou plochou rozumí podlahová plocha všech vytápěných podlaží vymezená mezi vnějšími stěnami (bez sklepů a sousedících nevytápěných prostor).
-----------------------------
TNI 73 0329 a TNI 730330 definují celkovou podlahovou plochu stejně, tj. jako celkovou vnitřní podlahovou plochu vytápěné části budovy, tedy opět plochu bez obalových konstrukcí.
-----------------------------
Vyhláška MVRR SR č. 625/2006 Z.z. definuje celkovou podlahovou plochu mírně odlišně. V par. 3, odst. 4 uvádí, že při stanovení celkové podlahové plochy se vychází z vnějších rozměrů budovy, přičemž se zanedbávají lokální vystupující konstrukce (sloupy, římsy, balkóny, lodžie, terasy). Do podlahové plochy se tedy podle vyhlášky 625/2006 Z.z. započítávají i plochy obalových konstrukcí.
-----------------------------
Celkovou podlahovou plochu zóny je nezbytné zadat nejen kvůli výpočtu tepelných zisků, ale i kvůli stanovení vnitřní tepelné kapacity zóny.

Odpověď:

Celková podlahová plocha je jasně definována v zák. 406/2006 Sb. jako plocha vytápěných podlaží bez půdorysné plochy obvodových stěn... Zcela jistě se půdorysná plocha obvodových stěn do celk. podlahové plochy počítat nemá.

Pokud ale počítáte plochu např. podlahy na zemině kvůli výpočtu tepelného toku přes tuto konstrukci (v Energii na formuláři "Podlaha a suterén"), pak se samozřejmě plocha obvodových stěn započítává.

Zbyněk Svoboda

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10