Energie 2023.4: Spotřeby v nevytápěných prostorech a další změny

Kategorie » téma: Energie » Obecně

06.03.2023 10.10 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 4 komentářů | Přečteno: 22382x

Pravděpodobně do konce tohoto týdne umístíme na www.kcad.cz čtvrtou bezplatnou aktualizaci Energie 2023.4.

Hlavní novinkou je kompletní přepracování zadání i výpočtu dodaných energií na osvětlení a nucené větrání nevytápěných prostorů, které je nově plně kompatibilní s hodinovým krokem. To kromě zpřesnění výpočtu a rozšíření možností modelování umožňuje uplatnit elektřinu z fotovoltaických systémů i v nevytápěných prostorech, což nebylo dosud možné.

Podrobnější přehled novinek v Energii 2023.4 najdete dále v článku...


Dodaná energie na provoz nevytápěných prostorů

Kompletně přepracováno bylo hodnocení dodané energie na osvětlení a nucené větrání nevytápěných prostorů.

Zadání vstupních dat pro tento výpočet je nově plně kompatibilní s hodinovým krokem výpočtu – definovat tak lze požadované osvětlenosti a předpokládané průtoky vzduchu pro jednotlivé hodiny během všedních dnů, víkendů a svátků (obdobně jako u definice provozu v zónách).

Nový formulář pro zadání spotřeb v nevytápěných prostorech
Nový formulář pro zadání spotřeb v nevytápěných prostorech

Výpočet dodané energie na osvětlení a nucené větrání pak probíhá po hodinách obdobně jako u vytápěných zón, což současně umožňuje, aby se při výpočtu neobnovitelné primární energie uvažovalo nově použití elektřiny z fotovoltaických systémů či z kogenerace i v nevytápěných prostorech.

Při zadávání parametrů osvětlovací soustavy v nevytápěném prostoru lze zadat slovní popis převažujícího typu světelných zdrojů, který se následně tiskne do tabulky G v protokolu k energetickému průkazu.

Zadání mimořádné spotřeby elektřiny
Zadání mimořádné spotřeby elektřiny

Na formuláři pro zadání spotřeb v nevytápěných prostorech lze navíc definovat dodatečné, mimořádné hodinové spotřeby elektřiny v budově. Do Energie 2023 je lze vložit buď přes schránku Windows, nebo načtením ze souboru. Tato nová funkce umožňuje zohlednit v simulačních výpočtech vliv takových odběrů elektřiny, které nejsou standardně součástí energetické bilance (např. spotřeba na nabíjení elektromobilů).

Výše popsané nové možnosti jsou dostupné u nových úloh a u starších úloh bez zadání spotřeb v nevytápěných prostorech. Pokud byly u starší úlohy zadány údaje pro výpočet dodané energie na větrání a osvětlení nevytápěných prostorů, program nebude zadání měnit a ponechá ho v původním stavu.


 Další změny ve výpočtu

Program automaticky zanedbává velmi tenké vrstvy se zanedbatelným tepelným odporem a tepelnou kapacitou (folie, nátěry, stěrky apod.) při generování konečných prvků pro n-uzlový výpočetní model. Zmíněná úprava, která nemá žádné zásadní dopady na výsledky výpočtu, zvyšuje numerickou stabilitu n-uzlového modelu.

Do výpočtu orientačního vlivu podlahového vytápění na potřebu tepla na vytápění byla doplněna kontrola rozdílu průměrné roční vnitřní a venkovní teploty, který se používá při výpočtu aktuální hodinové přídavné ztráty zeminou. Program nově s touto přídavnou ztrátou nepočítá, pokud je teplotní rozdíl menší než 5 C. Odstraňuje se tím riziko, že budou korigované toky zeminou nereálně vysoké (kvůli dělení příliš malým číslem). Současně byla v jednom vztahu tohoto výpočtu nahrazena chybně použitá převažující návrhová vnitřní teplota správnou průměrnou roční vnitřní teplotou.

Opraven byl výpočet celkové dodané energie, do které se v případě teplovzdušného vytápění a/nebo chlazení vzduchem omylem zahrnovala dodaná energie na dopravu teplého či chladného vzduchu dvakrát. Chyba se mohla citelněji projevit hlavně u rozsáhlých budov s vyšším podílem teplovzdušného vytápění a byla patrná z toho, že v protokolech a v PENB neodpovídala celková dodaná energie součtu dílčích dodaných energií.

Opraven byl výpočet využití elektřiny vyrobené fotovoltaickým systémem či kogenerační jednotkou v zónách bez fotovoltaiky/kogenerace, při kterém se chybně u rozdělování vyrobené elektřiny v poměru spotřeb určoval podíl využití elektřiny ve třetí a dalších zónách bez fotovoltaiky/kogenerace. U dvouzónových budov byl výpočet v pořádku.


 Změny ve výstupních souborech

Upraven byl výpočet podílů zdrojů tepla a chladu na dodávce potřebné energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody tištěných do tabulky G v energetickém průkazu. Změna nemá vliv na výsledky výpočtu, jde jen úpravu informativního tisku do PENB. Ve starších verzích programu se mohly v určitých kombinacích zadaných zdrojů tisknout nereálné podíly, pokud byl současně proveden výpočet s vlivem jmenovitých výkonů a zdroje měly nedostatečný výkon.

Změněn byl výpočet informativní hodnoty činitele závislosti na denním světle, který se tiskne do tabulky G v protokolu k PENB. Místo dosavadního průměru ze všech hodnot stanovených pro hodiny s požadovanou osvětleností se nově počítá jako průměr z hodnot stanovených pro ty hodiny s požadovanou osvětleností, kdy je současně venkovní osvětlenost vyšší než 0 (denní světlo). Změna nemá dopady na výsledky výpočtu.


 Další změny a opravy

Doplněn byl chybějící informativní tisk referenčního měrného příkonu vzduchotechnických zařízení v protokolu o výpočtu referenční budovy.

Na formuláři pro zadání parametrů podzóny lze nově nastavit, v jakém režimu bude fungovat umělé osvětlení v situaci, kdy je přirozená osvětlenost denním světlem dostatečná (vyšší než požadovaná osvětlenost). Implicitně se předpokládá, že umělé osvětlení bude v takovém případě vypnuté (dosud jediná uvažovaná možnost). Je-li umělé osvětlení zapnuté i při dostatečném denním osvětlení, lze nově nastavit, jak velký podíl (v rozsahu 10-100 %) z požadované osvětlenosti by mělo umělé osvětlení zajistit.

Nastavení režimu osvětlení za dostatečného denního světla
Nastavení režimu osvětlení za dostatečného denního světla

Opraven byl tisk kapacity baterií pro ukládání nevyužité elektřiny z fotovoltaického systému do tabulky G v energetickém průkazu. Omylem se dosud tiskly Wh místo správných kWh.

Pro výplně otvorů s nulovým činitelem zasklení se nově netiskne do protokolů o výpočtu hodnocené i referenční budovy hodnota propustnosti slunečního záření, protože se ve výpočtu nepoužívá.

Opravena byla kontrola zadání fotovoltaických panelů, aby se jako správné zadání vyhodnotila kombinace tepelného modelu Sandia a nulové jmenovité provozní teploty (není v tomto případě pro výpočet potřebná).

Doplněna byla kontrola zadání exponovaného obvodu podlahy. Program nově testuje, zda se tato hodnota pohybuje v reálných mezích, aby se vyloučilo riziko následných problémů s numerickou stabilitou hodinového modelu.

Rozšířena byla kontrola zadání nevytápěných prostorů, aby se vyloučilo riziko, že program bude výpočet provádět i tehdy, když v zadání chybí obalové konstrukce k interiéru a k exteriéru.

Načítání dat do modulu grafických výstupů bylo upraveno, aby fungovalo i v situaci, kdy je pro hodnocenou budovu zadáno více zón, ale jen jedna z nich je aktivní (zahrnuta do výpočtu).

Při zadávání podzón program automaticky počítá při každé změně smluvního profilu užívání minimální jmenovité průtoky odpovídající maximálním průtokům větracího vzduchu a vkládá je do formuláře.

V protokolu k PENB byl vyměněn odkaz na katalog úsporných opatření z již nefunkční adresy www.kataloguspor.cz na www.uspornaopatreni.cz.

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

#1 | Radek Žampach » Činitel závislosti na denním světle

11.03.2023 16.20

Dobrý den, počítám průkaz na RD, a nevím, kde jsem udělal chybu v zadání osvětlení. Nově nejde zadat činitel závislosti na denním světle, který by měl být 0,8 (= referenční budova), ale v průkazu je uvedena hodnota 0,93. Děkuji za odpověď. RZ

#2 | Zbyněk Svoboda » Činitel F,D

11.03.2023 18.30

Činitel závislosti na denním světle se v hodinovém modelu nezadává - musí se spočítat, pro každou hodinu je jiný.
Do protokolu k PENB se tiskne jeho průměrná roční hodnota, která se ve verzi 2023.4 počítá z hodnot F,D pro ty hodiny během dne, v nichž je požadována vnitřní osvětlenost. Jde o informativní hodnotu, ve výpočtu se nepoužívá.
Podrobnosti k výpočtu F,D najdete v článku http://blog.kdata.cz/stavebni-fyzika/article/doba-provozu-osvetleni-a-cinitel-zavislosti-na-dennim-svetlen-v-hodinovem-kroku/?pg=2 a v komentářích pod ním.

#3 | Radek Žampach » Činitel F,D

16.03.2023 18.25

Příliš tomu nerozumím. Má-li být F,d = F,d,R = 0,8, pak nevím, co kde nastavit, aby tomu tak bylo. V protokolu pro referenční budovu se uvádí, že F,d,R = 0,8. Dekuji. RZ

#4 | Zbyněk Svoboda » Znovu k výpočtu FD

16.03.2023 18.54

Při absenci projektu osvětlení se mají podle čl. D.2 v příloze 5 vyhlášky 264/2020 Sb. použít pro hodnocenou budovu parametry referenční budovy. Příloha ale neuvádí, jaké všechny parametry to mají být. Z dobrých důvodů, protože pokud jde o parametr, který lze vypočítat (aniž by závisel na projektu osvětlení), tak se ten parametr spočítá, protože tím se zpřesňuje výpočet hodnocené budovy. Činitel FD je u hodinového kroku právě takovým parametrem. U měsíčního kroku samozřejmě počítat nešel (takže tam nezbylo, než ho uvažovat 0,8), u hodinového vypočítat jde (viz výše). U hodnocené budovy se tedy FD počítá a může vyjít odlišně od referenční hodnoty, která je pevně předepsaná.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10