Energie 2023.9: Letní update s funkcemi pro usnadnění práce

Kategorie » téma: Energie » Obecně

12.07.2023 12.36 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 3 komentářů | Přečteno: 7576x

Na známé stránky www.kcad.cz umístíme zanedlouho novou verzi programu Energie 2023.9, která přinese řadu změn v zadávání vstupních dat, ve výpočtu, ve výstupních souborech i ve vyhodnocování výsledků.

Společným jmenovatelem hlavních novinek je usnadnění práce s programem, do kterého byl doplněn na základě přání uživatelů například zcela nový modul pro vyhodnocení požadavků dotačního programu NZÚ, nebo nová funkce pro hromadnou definici parametrů vlastních profilů užívání.

Rozšířeny byly také možnosti výpočetního modelování. Nově lze hodnotit např. ukládání nevyužité elektřiny z FVE do zásobníků chladu či akumulačních nádrží otopné soustavy, využití přebytků elektřiny z kogenerace i v těch zónách, kde je také kogenerační jednotka, časově proměnný průtok vzduchu mezi zónou a nevytápěným prostorem atd.

Podrobnější přehled novinek v Energii 2023.9 najdete dále v článku...


Hromadná definice parametrů vlastního profilu užívání

Na formulář pro zadání vlastních profilů užívání bylo přidáno tlačítko Kompletní zadání po časových úsecích, které umožňuje zadat všechny provozní parametry profilu najednou. Po stisku tlačítka se objeví nové okno, na kterém lze jednak nastavit základní provozní charakteristiky profilu (s vytápěním, chlazením a úpravou vlhkosti či bez nich, se svátečním a mimořádným provozem či bez nich) a jednak zadat všechny provozní parametry pro všechny uvažované typy dnů (všední den, sobota, neděle, svátek, mimořádný provoz).

Vyvolání hromadné definice provozních parametrů profilu
Vyvolání hromadné definice provozních parametrů profilu

Zadávání provozních parametrů profilu (od teplot po relativní spotřeby teplé vody) přitom probíhá po časových intervalech, kterých může být v každém dnu až dvanáct. Nový způsob zadávání nejen umožňuje lepší kontrolu zadávaných hodnot, ale i podstatně zrychluje definici vlastního profilu. 

Zadání provozních parametrů pro všední den
Zadání provozních parametrů pro všední den

Kontrola kompatibility profilů užívání v podzónách

Kontrola kompatibility provozů v podzónách se nově provádí nejen při zadávání podzón, ale i při jakékoli změně definice vlastních profilů užívání. Pokud změna vlastního profilu způsobí, že profil přestane být kompatibilní s profily v ostatních podzónách, program na to upozorní. Pokud není profil opraven, program automaticky deaktivuje všechny podzóny s nekompatibilními profily a vyloučí je z výpočtu.

Kontrola kompatibility provozních profilů v podzónách - příklad nekompatibilního provozu
Kontrola kompatibility provozních profilů v podzónách - příklad nekompatibilního provozu

Na okno pro zadání parametrů podzóny byl přidán přehled provozních parametrů nově zadávané/editované podzóny, které musí být kompatibilní s parametry již zadaných podzón. Kontroluje se požadovaná vnitřní teplota v režimu vytápění a v režimu chlazení a požadovaná relativní vlhkost vnitřního vzduchu jak pro režim zvlhčování, tak pro režim odvlhčování. Není-li některá z kontrolovaných hodnot kompatibilní, program na to vizuálně upozorní a zobrazí bližší informace o konkrétním výskytu chyby. Popsaná kontrola probíhá průběžně během zadávání podzóny.

Při kontrole kompatibility profilů užívání v podzónách se nově kontrolují týdny a dny, kdy má být použit sváteční provoz, pouze tehdy, když je sváteční provoz použit i mimo svátky. Kontrola v ostatních případech byla nadbytečná a mohla vést k upozornění na reálně neexistující odlišnosti v profilech.


Nové možnosti ukládání nevyužité elektřiny z fotovoltaiky

Nově lze ve výpočtu modelovat ukládání nevyužitelné energii z fotovoltaického systému do akumulační nádrže otopné soustavy a do zásobníku chladu. Současně byly rozšířeny i možnosti kombinací jednotlivých úložišť energie (až 3 různá – baterie, nádrže, zásobníky - v rámci 1 zóny).

Ukládání energie do akumulační nádrže neprobíhá ve výpočtu po celý rok, ale jen během otopné sezóny, případně v těch obdobích mimo ni, kdy musí být do max. 1 dne zahájeno vytápění. Analogicky je ošetřeno ukládání energie do zásobníku chladu.


Podrobnější modelování průtoků mezi zónou a nevytápěným prostorem

Program umožňuje zadat kromě dosavadního konstantního objemového toku vzduchu mezi zónou a nevytápěným prostorem i časově proměnné průtoky. Ty se volitelně odvozují buď z průtoku vzduchu přiváděného do zóny, z průtoku vzduchu odváděného ze zóny, nebo z rozdílu mezi nimi. Orientace toku vzduchu přes hranici mezi zónou a nevytápěným prostorem závisí na popsané volbě, přičemž množství m3/h závisí na zadaném procentuálním podílu z vybraného průtoku. Výsledkem jsou časově proměnné průtoky do/z nevytápěného prostoru, které reagují na to, jak se mění průtoky v zóně.

Nové možnosti zadání průtoků mezi zónou a nevytápěným prostorem
Nové možnosti zadání průtoků mezi zónou a nevytápěným prostorem

Je-li tok vzduchu orientován z nevytápěného prostoru do zóny, lze při výpočtu volitelně zohlednit účinnost zpětného získávání tepla a zvýšit tak teplotu přiváděného vzduchu. U průtoků orientovaných naopak ze zóny do nevytápěného prostoru se při výpočtu automaticky snižuje teplota odváděného odpadního vzduchu kvůli průchodu výměníkem ZZT (je-li tento systém v zóně).

Časově proměnné průtoky vzduchu do/z nevytápěného prostoru mohou být podle volby uživatele buď přidány k již zadaným průtokům vzduchu do či ze zóny, nebo mohou již zadané průtoky částečně či zcela nahradit tak, aby se tlakové poměry v zóně nezměnily.

Rozšířeny byly i možnosti zadání objemového toky vzduchu mezi nevytápěným prostorem a exteriérem. Kromě stávající konstantní intenzity větrání lze nově zadat i časově proměnný průběh nuceného větrání s pomocí odkazu na již zadaný profil užívání v nevytápěném prostoru (na formuláři pro zadání přídavných spotřeb v nevytápěných prostorech).


Pomůcky pro zpracování žádostí o dotace NZÚ

Program umožňuje vyhodnotit splnění požadavků dotačního programu Nová zelená úsporám platných od září 2023. Po zvolení dotační oblasti a typu podporovaných opatření zobrazí program vyhodnocení všech dílčích požadavků a souhrnný závěr. Podporováno je vyhodnocení požadavků v dotační oblasti A a B pro rodinné a bytové domy.

Modul pro vyhodnocení splnění požadavků NZÚ
Modul pro vyhodnocení splnění požadavků NZÚ

Program zobrazuje v pravé části panelu úlohy v přehledu zadaných údajů informace o plochách konstrukcí zařazených do žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám. Zobrazována je celková „dotační“ plocha a dílčí plochy výplní otvorů, konstrukcí v kontaktu se zeminou a ostatních konstrukcí.

Přidána byla možnost uložení protokolů vyžadovaných SFŽP při podání žádosti o dotace do archívního souboru. Novou funkci lze vyvolat příkazem Soubor – Exportovat soubory pro NZÚ do formátu ZIP. Následně je možné zvolit oblast podpory (A/B), složku a jméno výsledného archívního souboru a v případě oblasti A i cestu k úloze, která obsahuje data pro výchozí stav budovy před zateplením.


Změny ve výpočtu a ve výstupních souborech

Do souboru ve formátu CSV pro budovu jako celek je možné tisknout hodinové dodané energie na vytápění jednotlivými zdroji tepla v budově. Aktivovat lze tuto možnost přes ikonu Možnosti a nastavení na nástrojové liště programu. Tisknou se údaje pro první tři zadané zdroje tepla, přičemž pro každý z nich je uvedena jednak „spotřeba“ paliva a jednak množství energie dodané z okolního prostředí. Z těchto údajů lze dále odvodit např. hodinové hodnoty COP tepelných čerpadel či počet hodin provozu doplňkových zdrojů tepla apod.

Při výpočtu využitelnosti elektřiny z kogenerace v budově se nově uplatní přebytky elektřiny z okolních zón i v těch zónách, ve kterých je také kogenerační jednotka. Dosud se přebytky elektřiny z okolních zón uplatňovaly jen v zónách bez kogenerace.

Upraven byl tisk dodané energie na výrobu elektřiny kogeneračními jednotkami v protokolu o výpočtu. Energie spotřebovaná na výrobu elektřiny použité v budově se nově tiskne jako jedna jasně označená položka místo dosavadních dvou méně srozumitelných položek (ztráty + ostatní účely).

Upřesněn byl výpočet časového podílu provozu VZT jednotky či ventilátoru, který se tiskne do tabulky G v energetickém průkazu. Program při určení této roční průměrné hodnoty nově zohledňuje nejen hodiny bez provozu VZT jako dosud, ale i zadaný časový podíl provozu nuceného větrání v každé provozní hodině. Změna, která se týká VZT jednotek v zónách i v nevytápěných prostorech, nemá dopady na výsledky výpočtu.

Upřesněn byl rovněž výpočet průměrného ročního měrného toku větráním a průměrných měsíčních měrných toků větráním u zón s nuceným větráním a s časovým podílem provozu nuceného větrání v každé provozní hodině menším než 100 %. Změna ovlivní jen informativní tabulky měrných toků a měsíčních potřeb energie na vytápění a chlazení v protokolu o výpočtu. Určité dopady může mít i na poměry měrných toků v tabulce E v PENB. Výsledky výpočtu energetické náročnosti s hodinovým krokem nejsou nicméně touto změnou nijak dotčeny, roční a měsíční měrné toky větráním se při výpočtu s hodinovým krokem nepoužívají.

Vliv podílu aktuálního objemového toku odváděného a přiváděného vzduchu přes VZT jednotku na účinnost zpětného získávání tepla se nadále zohledňuje jen v hodinovém kroku. Při stanovení měsíčních a ročních měrných tepelných toků větráním se tedy nově uvažuje vždy zadaná účinnost ZZT bez ohledu na to, jak vychází průměrné měsíční či roční průtoky přepočtené z hodinových dat. Změna se může projevit pouze v orientačních měrných tocích větráním a v tabulkách s orientačními měsíčními hodnotami v protokolu o výpočtu. Výsledky výpočtu s hodinovým krokem neovlivní.


Další změny v programu

Přepínač Optimalizovat výpočet při velkém počtu zadaných stejných konstrukcí byl přidán i na okno s možnostmi výpočtu, které se standardně objevuje před jeho provedením.

Program již neumožňuje nastavit úroveň referenční budovy „nová budova s téměř nulovou spotřebou energie“, kterou bylo možné použít jen do 31.12.2021. Pro zamezení omylů v nastavení způsobu hodnocení byla tato již neaktuální možnost z nabídky úrovní referenční budovy vyřazena.

Odstraněno bylo chybné přidávání dovětku „(kopie)“ ke jménu nevytápěného prostoru, které program prováděl, pokud byla pro přesun nevytápěného prostoru v souboru nevytápěných prostorů použita tlačítka Přesunout formulář na začátek, Přesunout formulář na konec a Přesunout formulář na vybranou pozici v nástrojové liště formuláře pro zadání nevytápěných prostorů.

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

#1 | Kratochvílová Pavlína » --

16.08.2023 10.53

Dobrý den, zkouším nově vyhodnotit splnění požadavků NZÚ a program mi požadovanou hodnotu pro okna porovnává s hodnotou vypočítanou pro konkrétní zadané rozměry a ne pro standardizované - U pro standardizované rozměry mám 0,9, i v protokolu pro výplně se mi tato hodnota zobrazuje. Prosím o radu, děkuji.

#2 | Zbyněk Svoboda » Oprava v přípravě

18.08.2023 11.19

Děkujeme za upozornění a omlouváme se. Opravíme to v nejbližším update.
Nejprve musíme nicméně ověřit, zda se má hodnota Uw odvozovat pro standardní rozměry i u oblasti B (v nových pokynech platných od září 2023 se standardizované rozměry uvádějí jen u oblasti A).
Dále také čekáme na finální podobu požadavku na výplně otvorů u oblasti B - počítá se zde se změnami.
Až bude vše jasné, připravíme update 2023.10 - pravděpodobně do konce sprna.

#3 | Kratochvílová Pavlína » --

19.08.2023 10.59

Mockrát děkuji za odpověď.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10