Energie 2020.11: Hodnocení ostrovních domů

Kategorie » téma: Energie » Obecně

14.06.2021 18.16 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 40328x

V průběhu tohoto týdne umístíme na www.kcad.cz další bezplatnou aktualizaci Energie 2020.11.

Hlavní novinkou programu je podpora výpočtů tzv. ostrovních domů, tj. budov, které nemají žádné napojení na elektrickou rozvodnou soustavu. Elektřina se v nich získává obvykle fotovoltaickým systémem doplněným záložním generátorem elektřiny (elektrocentrálou).

Kromě tohoto zásadního rozšíření možností výpočtu byly v programu provedeny i další drobnější úpravy včetně doplnění řady funkcí na přání uživatelů. Přehled novinek najdete dále v článku...


Úpravy ve výpočtu a možnostech modelování

Program podporuje hodnocení plně ostrovních domů, u nichž se elektřina neodebírá z veřejné sítě, ale vyrábí např. fotovoltaickým systémem doplněným generátorem elektřiny (elektrocentrálou). Aby bylo možné podobné situace vyhodnotit, byl mezi technická zařízení v budově přidán nový typ: generátor elektřiny, pro který se zadává jeho účinnost a parametry paliva (energonositele). Výrobu elektřiny generátorem lze kombinovat s jakýmikoli technickými zařízeními (zdroji tepla, solárními systémy, ventilátory atd.). Program na základě energetických bilancí stanoví, kolik elektřiny musí v jednotlivých měsících vyrobit generátor, a následně z toho odvodí dodanou energii na výrobu elektřiny a s tím související energii primární.

Zadání generátoru elektřiny
Zadání generátoru elektřiny

Těsnost obálky zóny lze nově popsat nejen intenzitou výměny n50 při tlakovém rozdílu 50 Pa, ale volitelně i průvzdušností obálky zóny q50, která se udává v m3/(h.m2). Volbu mezi těmito alternativami umožňuje jednoduchý přepínač na kartě Konstrukce a vazby na formuláři pro popis zóny.

Volba typu zadání těsnosti obálky zóny
Volba typu zadání těsnosti obálky zóny

Při výpočtu teploty vzduchu přiváděného VZT zařízením do zóny se zohledňuje přesněji průtok přiváděného a odváděného vzduchu v konkrétním měsíci přes konkrétní jednotku. Dosud se ve výpočtu předpokládal pro systémy se ZZT celkově rovnotlaký provoz. Úprava výpočtu se u nejběžnějších rovnotlakých systémů nijak neprojeví, dopady bude mít jen na zřídka se vyskytující trvale výrazně podtlakové či přetlakové systémy se ZZT.

Pro nestmívatelné systémy osvětlení podzón lze nově zadat činitel údržby. Umožňuje se tím přesněji zohlednit různé strategie údržby zdrojů světla a údržby povrchů samotné místnosti. Pro stmívatelné systémy se činitel údržby i nadále automaticky odvozuje z činitele konstantní osvětlenosti a není třeba ho zadávat.


Změny v zadávání vstupních dat

Program umožňuje zvolit, jak se má použít uživatelem nově definovaná/změněná návrhová vnitřní teplota pro profil užívání z ČSN 730331-1. Zatímco dosud se automaticky použila pro stanovení požadavků na součinitel prostupu tepla obalových konstrukcí podzóny i pro výpočet dodané energie na vytápění, nově lze vybrat jen jednu z těchto možností.

Program kontroluje vzájemný poměr energeticky vztažné plochy a podlahové plochy stanovené z celkových vnitřních rozměrů. Pokud je energeticky vztažná plocha menší než vnitřní podlahová plocha, upozorní na chybu. Kontrola je prováděna na úrovni zón i podzón.

Počet desetinných míst procentuálního podílu jednotlivých ventilačních zařízení na přívodu a odvodu vzduchu byl zvýšen z 1 na 3, aby bylo možné s vyšší přesností rozdělit celkové objemové toky vzduchu v m3/h na jednotlivá zařízení.

Při změně typu VZT zařízení na odtahový ventilátor či na ventilátor v systému dodávky tepla či chladu se vždy automaticky vynuluje předchozí zadaná účinnost zpětného získávání tepla.

Opravena byla chyba v přiřazování VZT zařízení do zón, která způsobovala v případě přiřazování VZT systému s regulací škrcením pád programu. Současně byla do protokolu s přehledem vlastností technických zařízení v budově přidána dosud chybějící informace o regulaci škrcením (je-li použita).


Změny v importu z Protech TV

Import adresy budovy, katastrálního území a parcelního čísla lze povolit či zakázat s pomocí nové volby načítat i zadanou adresu, parcelní číslo a další údaje o budově na okně Možnosti a nastavení. Pokud volbu odškrtnete, nebudou tyto údaje z XML souboru načítány.

Na stejné okno byla přidána i další volba nastavit činitele stínění konstrukcí Fsh na 0,75, pokud byly v Protechu zadány jako Fsh=1, po jejímž zaškrtnutí se pro všechny importované konstrukce nastaví činitel stínění na 0,75 v souladu s přílohou 5 vyhlášky 264/2020 Sb., pokud je jejich činitel stínění v XML souboru Fsh=1 (tj. pokud jsou v Protechu zadány jako konstrukce bez stínění).

Při opakovaném importu nových dat z XML souboru do již existující úlohy importuje program nově geometrii zóny (objem, podlahovou a energeticky vztažnou plochu) i tehdy, když uživatel požaduje zachování původních provozních profilů. Dosud se v takovém případě nenačítaly nejen nové profily, ale ani nová geometrie.


Další úpravy a změny

Do protokolu o výpočtu byla přidána informace o předpokládaném přisávání venkovního vzduchu přes ventilační otvory v obálce zóny, pokud je použito nucené podtlakové větrání.

Splnění požadavku vyhlášky 264/2020 Sb. na účinnost zpětného získávání tepla měněných VZT zařízení se nově vyhodnocuje jen pro přívodně odvodní VZT jednotky, protože požadavek vyhlášky se týká jen rovnotlakých systémů. Pokud bude tedy např. odtahový ventilátor označen jako měněné zařízení, nebude pro něj v souladu s Tab. 3 v příloze 1 vyhlášky požadavek na účinnost ZZT hodnocen.

Odstraněno bylo riziko pádu programu při vyvolání generátoru PENB, ke kterému mohlo dojít při zadání příliš krátkého textu popisujícího cestu k úloze s doporučenými opatřeními. Doplněna byla kontrola minimálního počtu znaků (více než 3, tj. více, než kolik má přípona souboru), aby nedocházelo k systémové chybě při hledání úlohy.

Energetický průkaz ve formátu PDF může být volitelně vygenerován bez šedivých pozadí buněk v tabulkách protokolu k průkazu. Volbu mezi oběma možnými podobami PENB (šedivé pozadí/bílé pozadí) lze provést přepínačem vygenerovat PENB bez šedivého pozadí tabulek. Umístěn je na okně, které se objeví před samotným vygenerováním průkazu.

Volby pro průkaz ve formátu PDF
Volby pro průkaz ve formátu PDF (nová možnost zcela dole)

Dosud uzamčená políčka s plochou a s účinností fotovoltaických panelů budou v energetickém průkazu ve formátu PDF odemčena pro zápis, pokud budou přímo zadány měsíční produkce fotovoltaického systému.

Do katalogu fotovoltaických panelů byly přidány další vybrané panely z webových stránek dotačního programu Nová zelená úsporám.

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

Přidat komentář

 *
 *
 
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10