Cube3D 2015: nová verze programu pro hodnocení 3D šíření tepla a vodní páry

Kategorie » téma: Cube3D

17.08.2015 10.06 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 33292x

Nová verze programu pro analýzu tepelně vlhkostního chování trojrozměrných stavebních detailů Cube3D, která bude uvolněna do prodeje v průběhu září 2015, přináší zásadní změny především v oblasti samotného zadávání hodnocených detailů.

Cube3D 2015
Cube3D 2015

Dosavadní způsob zadávání oblastí a okrajových podmínek s pomocí čísel os výpočetní sítě byl nahrazen zadáváním s pomocí souřadnic, což výrazně zrychluje práci s programem a usnadňuje vytváření variant hodnoceného detailu. Výpočetní síť již není nutné vytvářet manuálně - program ji generuje automaticky sám podle zadaných oblastí a podmínek.

O výrazném zjednodušení práce s programem se můžete přesvědčit v ilustrativním příkladu dále...


Uvažujme běžný detail styku dvou obvodových stěn (bez zateplení) a ploché střechy na žb desce:

Detail rohu pod střechou
Detail rohu pod střechou

Pro zadání detailu potřebujeme mít k dispozici pouze geometrii detailu, tj. rozměry všech dílčích částí a jejich vzájemné pozice. A samozřejmě také vlastnosti jednotlivých materiálů a působící okrajové podmínky.

Na první formulář zadáme pouze požadovanou minimální hustotu výpočetní sítě:

Zadání požadované hustoty sítě
Zadání požadované hustoty sítě

Na formulář pro popis homogenních oblastí zadáme postupně jednotlivé homogenní kvádry, souřadnice jejich hranic a jejich materiálové parametry:

Zadání homogenních oblastí
Zadání homogenních oblastí

Při zadávání se oblasti průběžně zobrazují v axonometrii, v půdorysu a bokorysu, přičemž lze interaktivně kontrolovat jejich pozici a velikost vypínáním a zapínáním zaškrtávátka s jejich číslem:

Oblast č. 1 není zahrnuta do výpočtu
Oblast č. 1 není zahrnuta do výpočtu
Oblast č. 1 je zahrnuta do výpočtu
Oblast č. 1 je zahrnuta do výpočtu

Okrajové podmínky se zadávají obdobně. Definují se pro ně souřadnice hraničních ploch, přičemž je i nadále (stejně jako u dosavadní verze 2011) možné zadávat buď plochy s okrajovou podmínkou a nebo kvádry. Pokud je zadán kvádr, program automaticky přiřadí příslušnou okrajovou podmínku všem plochám detailu, které do příslušného vzduchového kvádru zasahují:

Zadání okrajových podmínek
Zadání okrajových podmínek

Stejně jako u popisu oblastí, i zde je k dispozici průběžné zobrazování zadávaných podmínek, které reaguje nejen na zadané souřadnice, ale i na zaškrtávátko s číslem podmínky.

Po vyplnění výše zobrazených formulářů vygeneruje program automaticky výpočetní síť a umožní výpočet teplotního či vlhkostního pole:

Teplotní pole v hodnoceném detailu
Teplotní pole v hodnoceném detailu

Pokud by bylo nutné hodnocený detail upravit, lze snadno přidat jakoukoli další oblast či okrajovou podmínku - a to bez ohledu na dosavadní výpočetní síť, protože ta se bude generovat automaticky znovu.

Uvažujme např. dodatečné zateplení obvodové stěny EPS v tl. 150 mm. Na formulář pro popis oblastí přidáme dvě homogenní oblasti, což nebude naštěstí příliš obtížné, protože program umožňuje zadání záporných souřadnic:

Přidání dodatečného zateplení
Přidání dodatečného zateplení (1. část)
Přidání dodatečného zateplení (2. část)
Přidání dodatečného zateplení (2. část)

Po nutné úpravě okrajových podmínek:

Úprava okrajových podmínek
Úprava okrajových podmínek

už můžeme provést výpočet a zobrazit změněné teplotní pole pro detail se zateplením stěn:

Teplotní pole v upraveném detailu
Teplotní pole v upraveném detailu

 Kromě změn v zadávání geometrie detailu a umístění okrajových podmínek nabízí program Cube3D 2015 i další novinky:

Aktualizace na nové znění norem

Program byl upraven do souladu s novým zněním normy EN ISO 13788. V souvislosti s tím bylo upraveno zadávání okrajových podmínek pro roční bilanci zkondenzované a vypařené vodní páry tak, aby bylo možné automaticky vypočítat průměrné měsíční teploty pro jednoplášťové střechy a pro konstrukce v kontaktu se zeminou.

Zohledněny byly i změny v STN 730540-2 z roku 2012, a to jak v oblasti požadavků, tak v oblasti okrajových podmínek.

V programu byla zohledněna rovněž Změna Z1 normy ČSN 730540-2 z roku 2012, tj. přesun požadavku na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu do kategorie doporučení.

Zvýšení komfortu práce s programem

Program byl doplněn o řadu funkcí, které mohou zjednodušit práci s detailem. Na panelu úlohy se například nově objevuje kromě popisu základních vstupních údajů také přehled základních výsledků výpočtu pro jednotlivé hranice (nejnižší vnitřní povrchová teplota, nejnižší teplotní faktor, hustoty tepelného toku) a pro detail jako celek (roční bilance). Program také nově vykresluje v barvě schémata detailů na panelu úlohy, což přispívá k jejich lepší čitelnosti. Zadání údajů pro roční bilanci vodní páry bylo upraveno tak, aby se všechny údaje zadávaly na jednom místě. A ke zrychlení práce přispěje i to, že v modulech pro vyhodnocení výsledků program nově automaticky nabízí jako implicitní povrch to prostředí, které má nejvyšší teplotu (což je standardně interiér).

Informace na panelu úlohy
Informace na panelu úlohy

Import uživatelských katalogů z předchozí verze programu

Při prvním startu program zkontroluje, zda existuje na počítači jeho předchozí verze. Pokud ano, nabídne možnost importu dosavadních uživatelských katalogů materiálů a konstrukcí.

Kontrola aktualizací

Při každém startu programu se kontroluje, zda je na www.kcad.cz k dispozici nová verze. Výsledek kontroly se zobrazuje vpravo dole na stavové liště. Pokud je nalezena aktualizace, program na ni upozorní komentářem a výrazným červeným zbarvením příslušného panelu na stavové liště. K této funkci je nutné připojení k síti.

Rychlá transformace starších úloh

Transformace starších úloh do nové verze programu je zásadně usnadněna tlačítkem Převést data do verze 2015, které se automaticky objeví na panelu úlohy, jakmile program zjistí, že úloha obsahuje vstupní data ve starém formátu. Vedle této nové funkce je zachován i dosavadní způsob transformace starších úloh otevřením formuláře pro vstup dat.

Tlačítko pro transformaci starších dat
Tlačítko pro transformaci starších dat

Změny v protokolu o výpočtu

Protokol o výpočtu byl nově zformátován a doplněn o řadu vysvětlivek a komentářů. Současně byla přidána volba černobílého tisku protokolu o výpočtu místo standardního barevného. Tisk v odstínech šedi lze nastavit volbou „protokol tisknout v odstínech šedi“ na okénku pro nastavení možností editoru protokolu o výpočtu (vyvolává se příkazem Výpočet – Možnosti).

Změny na panelu úlohy

Panel úlohy lze roztáhnout (maximalizovat) na celou plochu pracovního prostoru programu – a to buď poklepáním na horní lištu panelu úlohy, nebo tlačítkem Maximalizovat.

Další novinky v programu

Katalog materiálů byl aktualizován a doplněn o další položky především v oblasti kontaktních zateplovacích systémů. Katalog materiálů obsahuje nově téměř 2000 položek.

Program automaticky odstraňuje nepřípustné neviditelné formátovací znaky (např. Enter) z textů vkládaných do textových políček ze schránky Windows příkazem Ctrl+V nebo přes systémové menu vyvolané pravým tlačítkem myši. Odstranilo se tím riziko možných chyb při následném výpočtu.

V katalogu materiálů bylo znemožněno přepínání mezi standardním a vlastním katalogem během vkládání nového materiálu do vlastního katalogu. Bylo tím odstraněno riziko pádu programu vyvolané tímto dosud neošetřeným nestandardním uživatelským krokem.

Pomocný výpočet faktoru difúzního odporu pro perforované folie (metoda W. van der Spoela) byl upraven tak, aby dával korektní výsledky i v případě situací, kdy je poloměr otvoru ve folii větší než tloušťka materiálů sousedících s folií.

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

Tento článek zatím neobsahuje žádné komentáře.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

31.01.2023 11.30 » Energie 2023.3 k dispozici

V sekci ke stažení  na webu kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.3.

23.01.2023 11.52 » Energie 2023.2 k dispozici

V sekci ke stažení na wbu kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.2