Energie 2020.4: Další rozšíření možností, opravy a úpravy

Kategorie » téma: Energie » Obecně

22.10.2020 16.35 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 7 komentářů | Přečteno: 54369x

Navzdory aktuálnímu lockdownu umístíme brzy na www.kcad.cz další bezplatný update Energie 2020.4.

I v tomto případě půjde o poměrně rozsáhlou aktualizaci, obsahující kromě několika oprav (děkujeme pozorným uživatelům za upozornění!) a různých drobnějších úprav také několik výrazných změn. Nově je např. umožněn pracovní výpočet i bez zadání technických zařízení v budově, lze editovat počet osob a vnitřní návrhovou teplotu i pro profily užívání z ČSN 730331-1, je možné opakovaně importovat data z Protech TV i do existující úlohy, lze zadávat další parametry konstrukcí pro přesnější modelování výměny tepla sáláním s oblohou či zohlednit ve výpočtu časově proměnné měrné příkony VZT jednotek zohledňující obtok výměníku ZZT v letním období...

Podrobnější popis všech novinek najdete dále v článku...


Nové možnosti modelování

Program umožňuje provést částečný výpočet i bez kompletního zadání technických zařízení v zónách. Výsledkem je v takovém případě pouze průměrný součinitel prostupu tepla a potřeba energie na vytápění a chlazení (spolu s dílčími měrnými toky prostupem a větráním a solárními zisky). Další výstupní soubory nejsou k dispozici – nelze tedy zobrazit grafický výstup, vyhodnotit výsledky výpočtu či zpracovat energetický průkaz.

Pro všechny akumulační nádrže, zásobníky teplé vody a zásobníky chladu lze nově zvolit nejen jaké zdroje pokrývají jejich ztrátu, ale také že je jejich ztráta pokryta všemi soustavami a jejich zdroji - a to v podílech, které odpovídají podílům jednotlivých soustav na dodávce tepla či chladu. Usnadňuje se tím modelování různých situací s časově omezeným provozem některých zdrojů (např. jen několik měsíců v roce).

Pro obytné (pod)zóny byla přidána možnost úpravy počtu osob vypočteného z obsazenosti podle ČSN 730331-1. Usnadňuje se tím modelování situací, kdy se jedna bytová jednotka (např. v RD) modeluje jako více rozdělených malých podzón či dokonce zón. Upravený počet osob ovlivňuje v obytných (pod)zónách pouze spotřebu teplé vody.

Kvůli snadnějšímu zadávání spotřeby teplé vody v obytných zónách bylo dále upraveno formátování zadaného počtu bytových jednotek. Program nově akceptuje i nulovou hodnotu a hodnotu nižší než 1.

Pro neprůsvitné konstrukce lze zadat emisivitu vnějšího povrchu - a to jak při zadání jejich skladby, tak při přímém zadání součinitele prostupu tepla. Usnadňuje se tím hodnocení redukované výměny tepla sáláním s oblohou u konstrukcí s nízkoemisními vnějšími povrchy.

Zpřesnění výpočtu výměny tepla sáláním s oblohou přináší i možnost zadání činitele viditelnosti oblohy pro obalové konstrukce mezi zónou a exteriérem (stěny, střechy, výplně otvorů). Do programu byl navíc přidán i automatický výpočet tohoto činitele v závislosti na sklonu konstrukce podle vztahu používaném v řadě zahraničních simulačních programů.

Pro vzduchotechnické jednotky lze zadat časově proměnný měrný příkon ventilátorů (může být tedy rozdílný pro jednotlivé měsíce v roce). Umožňuje se tím zohlednit např. snížení měrného příkonu ventilátorů v jednotce vlivem obtoku výměníku zpětného získávání tepla v letním období.

 

Změny ve výpočtovém modulu

Opraven byl výpočet solárních zisků přes neprůsvitné konstrukce, u kterého se ve většině měsíců v roce počítala chybně solárně aktivní plocha. Po této opravě se u většiny budov mírně zvýší celkové solární zisky a mírně sníží potřeba tepla na vytápění.

Opraven byl výpočet dodané energie na přípravu teplé vody s použitím více systémů, které mají proměnný podíl na dodávce energie v průběhu roku (tj. podíl systémů se mění po měsících). Starší verze programu pro tuto konkrétní situaci určovaly chybně účinnosti distribuce připadající na jednotlivé systémy.

Opravena byla inicializace energonositelů v případě, kdy se na dodávce teplého či chladného vzduchu (u teplovzdušného vytápění, resp. u chlazení vzduchem) podílejí všechna vzduchotechnická zařízení. Ve starších verzích mohl být v tomto případě chybně aktivován energonositel "zemní plyn", i když nebyl v zóně vůbec použit, a mohla mu být přiřazena část dodané energie na větrání.

 

Opakovaný import dat z Protech TV

Program umožňuje provést za dodržení určitých podmínek opakovaný import datového XML souboru z programu Protech TV do již existující úlohy. Pro úspěšný re-import je nezbytné, aby v každé zóně byla jen jedna podzóna a aby byla jména zón v úloze, do které se XML načítá, v původním stavu (musí tedy začínat textem "Zóna č. XY:").

Během importu lze zvolit, zda se mají ponechat původní profily užívání či zda se mají aktualizovat podle nového XML souboru. Po importu zůstanou zachovány všechny dříve zadané údaje o hodnocené budově (adresa, katastr, využití, památková ochrana), specialistovi, projektu, navržených opatřeních, účelu zpracování průkazu apod. Zachováno zůstane i přiřazení jednotlivých technických zařízení do zón. Kompletně se naopak přepíší údaje o obálkách jednotlivých zón. Pokud bude v novém XML souboru některá dosavadní zóna chybět, bude deaktivována a data popisující její obálku budou vymazána. Zóny, které budou v novém XML souboru navíc, budou naopak do úlohy přidány, a to včetně svých profilů užívání a obalových konstrukcí.

 

Další novinky v zadávání vstupních dat

Program nadále neupozorňuje na možnou chybu v zadání u konstrukcí mezi nevytápěným prostorem a exteriérem či zeminou, pokud mají "neznámou" orientaci a současně nulovou pohltivost slunečního záření. Pokud je tedy zadána tato kombinace údajů, program nezobrazí výstražný vykřičník v seznamu zadaných nevytápěných prostorů.

Pro konstrukce mezi nevytápěným prostorem a exteriérem či zeminou byla přidána do nabídky možných orientací vůči světovým stranám možnost "kontakt se zeminou". Jejím výběrem se automaticky vynuluje a uzamkne součinitel pohltivosti slunečního záření, čímž je spolehlivě zajištěno, že přes tuto konstrukci nebudou počítány žádné solární zisky či ztráty sáláním do oblohy.

Při kopírování skladeb neprůsvitných konstrukcí se jako jméno nově vytvořené skladby použije jméno skladby kopírované s dovětkem "(kopie)". Stejně se chová i kopírování typů výplní otvorů, typů lehkých obvodových plášťů, technických zařízení, vlastních profilů užívání apod.

Okénko s výsledky prohledávání katalogu stavebních materiálů nabízí nejen jména všech materiálů obsahujících zadaný textový řetězec, ale i jejich tepelné vodivosti a faktory difúzního odporu. Vybrat požadovaný materiál ze seznamu lze navíc nejen výběrem jména, ale i tepelné vodivosti nebo faktoru difúzního odporu.

Při vkládání materiálu z katalogu do skladby neprůsvitné konstrukce se přepisuje původní zadaná tloušťka - je-li v příslušném řádku už zadaná - pouze tehdy, když je v katalogu vybrán materiál s konkrétní tloušťkou (např. v případě hydroizolací a parozábran). Jinak je původní tloušťka ponechaná beze změny.

Program umožňuje hromadnou změnu součinitelů prostupu tepla a propustností slunečního záření najednou u všech typů výplní otvorů zadaných zjednodušeným způsobem (přímé zadání součinitele prostupu tepla). Funkce je k dispozici po vyvolání příkazu Pomůcky - Rychlé změny vlastností - Okno jako celek v menu formuláře pro zadání typů výplní otvorů.

Pro profily užívání z ČSN 730331-1 lze v odůvodněných případech změnit návrhovou vnitřní teplotu pro režim vytápění a pro určení požadavků na součinitel prostupu tepla konstrukcí, aniž by se kvůli tomu musel vytvářet vlastní profil užívání jako dosud.

 

Změny ve výstupních souborech

Do šablon krycích listů pro oblast A dotačního programu Nová zelená úsporám byly přidány kopie přílohy č. 1 (soupis zateplovaných konstrukcí) a přílohy č. 2 (soupis měněných výplní otvorů). Touto úpravou se zdvojnásobil počet měněných konstrukcí, které může program zapsat do krycích listů (až 8 typů zateplovaných konstrukcí a až 12 typů měněných výplní).

Formálně upraven byl tisk tabulek s potřebou energie na vytápění a chlazení v zónách (záporné potřeby se netisknou, ale proškrtávají).

Upraveno bylo zobrazení roční ztráty vlivem podlahového vytápění v koláčovém grafu v části E protokolu k energetickému průkazu. Dosud se tato přídavná ztráta přiřazovala ke ztrátě tepelnými vazbami, nově byla přeřazena ke ztrátě zeminou.

Program kontroluje před tiskem protokolů s přehledem zadaných skladeb konstrukcí, typů výplní otvorů, technických zařízení a vlastních profilů užívání, zda jsou příslušné skladby apod. použity v zadání budovy (pokud ano, zařadí se do tisku). Dosud tato kontrola probíhala pouze při otevření příslušných formulářů pro zadání vstupních dat, což nebylo dostatečně spolehlivé (pokud se tyto formuláře otevřely jen jednou na začátku zadávání, nemusel být také žádný protokol s přehledem vytištěn).

Doplněno bylo zařazování měněných suterénních stěn vytápěných suterénů mezi ostatní měněné konstrukce v protokolu k energetickému průkazu a v krycích listech dotačního programu NZÚ.

Koláčový graf s rozdělením dodané energie do energonositelů se přidává do protokolu o výpočtu pouze tehdy, když je to požadováno - nikoli pokaždé, když je zvolen jakýkoli typ vkládaného grafu.

Do XML souboru pro systém ENEX byl přidán záznam s měrnou potřebou tepla na vytápění. Současně byl změněn název energonositele pro elektřinu z FV systému tak, aby ho byla aktuální verze ENEXu schopná spolehlivě načíst (názvy v ENEXu se sice mají ještě upravovat tak, aby odpovídaly původní dohodě, podle které je generuje Energie, ale není jisté, kdy).

 

Další úpravy a opravy

Při importu dat z programu Protech TV se u konstrukcí s orientací "horizont" nastavuje automaticky nulový sklon konstrukce.

Program ukládá poslední použitou pozici (tj. umístění na monitoru počítače) všech katalogů do registru Windows a při jejich opětovném vyvolání ji použije.

Program ukládá do registru Windows šířky sloupců se základním přehledem zadaných údajů na všech formulářích pro zadání vstupních dat. Při dalším otevření formulářů se nastaví šířky sloupců podle posledního (předchozího) stavu.

Upozornění na nepřípustné využití odpadního tepla z chlazení se u zóny s chlazením typu free-cooling zobrazuje jen tehdy, když se má odpadní teplo z této zóny využívat.

Opravena byla instalace programu tak, aby se při aktualizaci programu z verze 2020.X na 2020.Y nepřepisovaly vlastní (uživatelské) katalogy materiálů, konstrukcí a profilů užívání.

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

#1 | Kovanda Martin Ing. » Krycí listy Zelená úsporám

26.10.2020 09.31

Dobrý den, nedostatečný počet listů příloh (zvláště přílohy č. 1) se výše uvedenou úpravou příliš nemění. U stávajících rodinných domů při komplexní renovaci, (které byly během své životnosti několikrát přistavované, přestavované atd.) je počet konstrukcí 8 (pro všechny obvodové stěny, podlahy, stropy, střechy) naprosto nedostačující. Protech si do krycích listů přidával kopie těchto příloh automaticky podle počtu měněných konstrukcí, takže nebyl problém vygenerovat a vyplnit automaticky 6 listů přílohy č.1 a k tomu 4 listy přílohy č.2. Pokud je tento postup pro Energii neřešitelný, nešlo by tam místo jedné kopie příloh č.1 a č.2 přidat těch kopií třeba 6? Samozřejmě vždy nejsou použity všechny listy, ale nepotřebné listy si během pár vteřin skryju, ale pokud mám ručně vyplňovat konstrukce, které jsou nad počet 2 listů, může to zabrat i několik desítek minut a navíc to může být i zbytečný zdroj chyb při opisování již jednou zadaných nebo vypočítaných hodnot. Děkuji.

#2 | Zbyněk Svoboda » Krycí listy

26.10.2020 11.43

Kopií příloh krycích listů můžeme jistě přidat třeba 10, aby tam byla naprosto dostatečná rezerva, ale nejsem si jistý, zda by to opravdu všichni zpracovatelé přivítali.
Dosud jsme totiž ke krycím listům neměli za poslední léta vůbec žádné připomínky... což mohlo být jistě způsobeno i tím, že naši uživatelé posudky pro NZÚ zpracovávali či zpracovávají daleko méně než uživatelé Protechu.
Jak vím od Ing. Ryšavého, tak v Protechu byl pro NZÚ speciální placený modul, který využíval profesionální knihovnu s příslušnými funkcemi. Zabudovat něco podobného do Energie by asi také šlo (a poskytnout to jako placený volitelný modul) - ale vyžaduje to čas, který zatím bohužel nemám. Proto bylo zatím zvoleno kompromisní řešení s kopiemi příloh KL.
Asi by stálo za to vypsat nějakou anketu, kolik těchto kopií by uživatelé přivítali...

#3 | Kovanda Martin Ing. » Krycí listy

27.10.2020 09.26

Ano, setkal jsem se s těmito požadavky především od uživatelů Protechu, kteří museli přejít na Energii (nevím, jak funguje DEK). Tyto připomínky zaznívaly tuším na různých seminářích ke změně vyhlášky a tudíž se k Vám ani nemusely dostat, ale já sám jsem tento problém (myslím problém uživatele Protechu po přechodu na Energii) řešil s panem Šálou telefonicky, bohužel v době, kdy se vyvíjela Energie 2020, tak jsem chápal, že to není priorita. Nyní, když jsem zaznamenal nějakou aktivitu okolo KL, jsem se rozhodl požádat o tuto úpravu a jsem přesvěčen, že to ocení i stávající dlouholetí uživatelé Energie, kteří třeba nevěděli, že Protech nabízel jistý komfort navíc (ano za nějaký poplatek).

#4 | Zbyněk Svoboda » Krycí listy

27.10.2020 09.45

Ano, při aktualizaci na novou vyhlášku opravdu moc času na cokoli jiného nebylo. Bohužel se ale pak asi Váš požadavek někde ztratil... děkuji, že jste nám to připomněl.
Podle zatímních výsledků naší ankety to jinak vypadá, že by max. 24 měněných konstrukcí mělo většinou stačit. Připravím tedy ještě jednu úpravu programu.

#5 | Kovanda Martin Ing. » Krycí listy

27.10.2020 10.06

Děkuji, také jsem do ankety přispěl, když už jsem tuto diskusi vyvolal. V několika extrémních případech jsem potřeboval 7 listů přílohy č. 1, ale obyčejně stačí do 5 listů, tzn. 24 kcí (6 listů) by pro většinu případů mělo být dostatečných.

#6 | Ing. Ondřej Zástěra » činitel viditelnosti oblohy

27.10.2020 11.33

Vztah pro výpočet činitele viditelnosti oblohy je v nápovědě programu uveden chybně (rozdíl místo součet cosinu úhlu v závorce).

#7 | Zbyněk Svoboda » Znaménka

27.10.2020 12.20

Děkuji za upozornění, opravím to.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.