Energie 2020.6: nové funkce na přání uživatelů

Kategorie » téma: Energie » Obecně

22.11.2020 10.57 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 3 komentářů | Přečteno: 63712x

Díky mnoha zajímavým podnětům a tipům na vylepšení programu, které od září průběžně dostáváme a za které velmi děkujeme, budeme moci už brzy nabídnout další bezplatnou aktualizaci Energie 2020.6.

V převážné míře půjde tentokrát o zapracování alespoň některých požadavků a nápadů našich uživatelů. Doufáme, že vám jednak usnadní a zrychlí práci s programem, a jednak umožní vyhodnotit či prezentovat některé méně obvyklé situace, např. při hodnocení energetické náročnosti složitějších vícezónových chlazených budov. V programu byly zároveň provedeny i některé další drobnější úpravy a opravy.

Podrobnější přehled novinek najdete dále v článku...


Nové funkce pro zjednodušení práce

Na formuláři pro zadání skladeb neprůsvitných konstrukcí se zobrazuje požadovaný a doporučený součinitel prostupu tepla podle ČSN 730540-2 a referenční součinitel prostupu tepla podle vyhlášky č. 264/2020 Sb., a to implicitně pro převažující návrhovou vnitřní teplotu 20 °C (nejčastější situace). Tuto teplotu je možné změnit vyvoláním již dříve dostupné funkce Pomůcky - Požadavek ČSN 730540-2 na součinitel prostupu tepla. Nově nastavená teplota se změní opět na implicitní při přechodu na další konstrukci. Splnění či nesplnění požadavků program současně barevně signalizuje (nesplněné požadavky se zobrazí červeně, splněné zeleně). Stejná funkce byla doplněna i na formulář pro zadání typů výplní otvorů.

Informace o požadavcích na konstrukci
Informace o požadavcích na konstrukci

Program umožňuje zvolit, v jaké pozici se budou otevírat okna pro zadání vstupních dat a některá další (nejsou-li otevírána v defaultní pozici samotnými MS Windows). Zvolit je možné buď jednu z již podporovaných možností (otevření v posledně použité pozici či otevření ve středu obrazovky), nebo novou možnost: otevření v levém horním rohu základního okna programu. Tato poslední možnost je vhodná speciálně v případě práce s více instancemi programu na více monitorech.

Volitelně lze nastavit, zda má modul pro vyhodnocení výsledků výpočtu zobrazovat rovnou porovnání s požadavky vyhlášky č. 264/2020. či zda má nejprve nabídnout volbu typu porovnání (s normou či s vyhláškou jako dosud). Volit mezi oběma možnostmi lze s pomocí zaškrtávacího políčka na okně s nabídkou možností pro výpočet a protokol o výpočtu, které lze vyvolat příkazem Výpočet - Možnosti v hlavním menu nebo příslušnou ikonou na nástrojové liště programu.

Nastavení přímého zobrazení vyhodnocení podle vyhlášky 264/2020 Sb.vyhlášky
Volba přímého zobrazení vyhodnocení podle vyhl. 264/2020 Sb.

Při zadávání skladeb konstrukcí, typů výplní otvorů, typů lehkých obvodových plášťů a technických zařízení v budově lze nově nastavit, zda se příslušné konstrukce či zařízení mají považovat v celé budově za měněné, nebo za původní, nebo zda to bude určeno až později při zadávání jednotlivých zón (poslední možnost odpovídá dosavadní funkci programu). Bude-li konstrukce označena už na úrovni své definice jako měněná, bude tak automaticky označena v obálkách všech zón. Stejné pravidlo platí i pro technická zařízení.

Nastavení měněné konstrukce už při zadávání její skladby
Nastavení měněné konstrukce už při zadávání její skladby

Změny ve výstupních souborech

V oddílu E protokolu k energetickému průkazu bylo upraveno zobrazování bilance pro režim chlazení v případě redukovaného chlazení (chlazení méně než 7 dní v týdnu). Nově se v koláčovém grafu bilance potřeby energie na chlazení zobrazuje i podíl připadající na redukci chlazení. Tento podíl (ve výpočtu fungující jako využitelná ztráta) se pro informaci tiskne i do tabulky nad zmíněným koláčovým grafem.

Nastavení cesty k podpisu specialisty
Nastavení cesty k podpisu specialisty

Do oddílu K protokolu k energetickému průkazu lze volitelně vkládat naskenovaný podpis specialisty ve formátu JPG. Cestu k obrázku s podpisem lze trvale nastavit na okně pro zadání údajů o specialistovi, které lze vyvolat příkazem Vstupní data - Možnosti v hlavním menu nebo příslušnou ikonou na nástrojové liště programu. Cestu k souboru s podpisem lze současně nastavit i před každým vyvoláním generátoru PENB. Pro lepší kontrolu vybraného obrázku se navíc na zmíněném dialogovém okně zobrazují miniatury jak podpisu, tak fotografie budovy.

Kontrolní zobrazení podpisu a fotografie budovy před generováním PENB
Kontrolní zobrazení podpisu a fotografie budovy před generováním PENB

Změny ve výpočtu

Do výpočtu výměny tepla mezi zónami, který probíhá, pokud jsou zadány vnitřní konstrukce na rozhraní zón, byla přidána kontrola tzv. skutečné vnitřní teploty v zónách podle EN ISO 52016-1. Tato teplota se podle čl. D.3 v EN ISO 52016-1 počítá iterací na základě zisků a ztrát včetně výměny tepla mezi zónami - ovšem její výsledná velikost není podle normové metodiky nijak kontrolována. To přináší problémy v případě zón, které jsou celoročně chlazeny, protože v nich může vyjít skutečná vnitřní teplota vyšší, než jakou zde udržuje systém chlazení... a to může následně vést k neadekvátnímu snížení potřeby tepla na vytápění sousedících zón. Tento problém byl v programu vyřešen doplněním kontroly, která zajišťuje, aby skutečná vnitřní teplota v chlazených zónách nepřekročila vnitřní teplotu v režimu chlazení. Analogicky se také kontroluje, aby skutečná vnitřní teplota neklesla ve vytápěných zónách pod vnitřní teplotu v režimu vytápění.

Současně s výše uvedenou změnou byly z iteračního výpočtu skutečných teplot v propojených zónách vyloučeny záporné hodnoty potřeb tepla na vytápění, aby nedocházelo k neadekvátnímu snížení skutečných teplot v těch měsících, kdy není třeba příslušné zóny vytápět.


Další opravy a úpravy

Opraven byl tisk vyhodnocení požadavků na topný faktor měněného tepelného čerpadla a na chladící faktor měněného zdroje chladu do energetického průkazu (v programu bohužel omylem zůstal i ve verzi 2020.5 původní tisk podle sezónních faktorů).

V energetickém průkazu se nově zobrazuje energetická třída pro dodanou energii na chlazení u budov s obytnými zónami jen tehdy, když jsou v nich i neobytné chlazené zóny. Dosud stačil pro zobrazení třídy pro chlazení výskyt jakékoli neobytné zóny (tedy i zóny nechlazené), kvůli čemuž se zobrazovala třída pro chlazení např. i pro RD s nechlazenou temperovanou garáží.

Upravena byla práce s názvy souborů tak, aby program umožňoval plnou práci s názvy úloh obsahujícími tečku (např. "1.test").

Při opakovaném importu XML souboru vygenerovaném programem Protech TV se nově nulují data ve všech nepoužitých vrstvách skladeb neprůsvitných konstrukcí. Odstraňuje se tím riziko, že po opakovaném importu zůstanou ve skladbách vrstvy, které byly mezitím v programu TV odstraněny.

Do importu XML z programu Protech TV bylo přidáno automatické upravení sklonu střešních oken na 45°, aby se při další práci s daty v Energii neměnila jejich kategorie na běžné okno ve svislé stěně.

Upravena byla automatická změna kategorie výplně otvoru v závislosti na jejím sklonu na formuláři pro zadání typů oken a dveří. Nově se při změně sklonu mění kategorie z běžného okna na střešní a naopak skutečně jen u oken. U ostatních kategorií (dveře, výplně do temperovaného prostoru) zůstává vybraná kategorie beze změny pro jakýkoli sklon.

Barevný pruh upozorňující na dostupnou bezplatnou aktualizaci programu (update) byl změněn na základě žádosti uživatelů ze zelené na oranžovou.

Z formuláře pro zadání výplní otvorů v obálce zóny byl odstraněn zapomenutý nefunkční rámeček s políčky pro zadání parametrů infiltrace přes spáry oken a dveří, které se používaly v dřívějších verzích programu pro výpočet energetické náročnosti podle slovenských předpisů.

Upravena byla funkce pro export úlohy do formátu ZIP tak, aby byla funkční i pro úlohy obsahující ve svém názvu čárku či uložené v adresářích s čárkou v názvu.

Změněna byla ikona pro vyvolání okna s nastavením možností editoru vstupních data a údajů o specialistovi v nástrojové liště na hlavním okně programu.

Zlepšena byla kontrola využití zadaných zdrojů tepla coby zdrojů energie pro absorpční chlazení, aby nedocházelo k tomu, že je zdroj označen jako využitý, ačkoli ho žádný zdroj chladu nepoužívá. Zároveň bylo upravena funkce přejmenování použitých zdrojů tepla, aby se nové jméno aplikovalo i na výše zmíněné zdroje energie pro absorpční chlazení.

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

#1 | Zbyněk Chmela » Tepelné propojení zón

24.11.2020 12.58

Zkusil jsem si v Energii 2020.4 vypočítat jednoduchý příklad tepelného propojení zón a vyšlo mi, že v některých měsících u zóny vytápěné na nižší teplotu je Q,H,ht záporné, což by vesměs být nemělo. Vím, že jsem Vám o tom v roce 2017 psal a že to bylo v Energii 2017 opraveno. Bohužel v Energii 2019 a Energii 2020 ne. Proto velmi vítám úpravu výpočtu tepelných toků mezi zónami v nové verzi.

#2 | Zbyněk Chmela » Drobná poznámka: Tepelné propojení nevytápěných prostor

24.11.2020 13.04

Již jsem se několikrát setkal s tím, že by bylo vhodné zavést i tepelné propojení nevytápěných prostor, které nejdou spojit do jednoho, protože lze předpokládat, že v nich jsou dosti rozdílné teploty, např.: nevytápěný prostor uvnitř dispozice vytápěného prostoru nejde dost dobře spojit s nevytápěným a silně provětrávaným podkrovím. Asi by implementace tohoto byla časově náročná, takže prosím berte toto jen jako poznámku na okraj.

#3 | Zbyněk Svoboda » Tepelné propojení

24.11.2020 13.58

Do verze 2019 jsem původní bilanční rovnice upravoval podle nové EN ISO 52016-1. Takové změny někdy bohužel vedou k tomu, že se na něco zapomene nebo přehlédne. I když v daném případě jsem spíše moc nepřemýšlel nad tím, zda je nová normová metodika dostatečně robustní a zda v ní nechybí pár kontrol.
Propojení nevytápěných prostorů může mít určitě v některých situacích vliv. Ale máte pravdu: nebylo by to jednoduché, ani z hlediska zadávání. Snad někdy..

Přidat komentář

 *
 *
 
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10