Energie 2023.1: Fotovoltaika, kolektory, větrání a další změny

Kategorie » téma: Energie » Obecně

10.01.2023 19.38 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 9990x

Do konce tohoto týdne umístíme na www.kcad.cz první bezplatnou aktualizaci Energie 2023.1.

Kromě různých menších úprav a oprav byla přidána také řada funkcí a nových možností, a to především v oblasti hodnocení fotovoltaických systémů a solárních kolektorů. Významnější úpravy byly provedeny také v zadávání nuceného větrání.

Přehled novinek najdete dále v článku...


Nové možnosti modelování provozu budov

Pro nuceně větrané podzóny lze nově zadat, jak velkou procentuální část každé provozní hodiny nuceného větrání je VZT skutečně v provozu. Pokud je tento podíl menší než 100 %, uvažuje se, že ve zbylém čase je prodzóna větrána přirozeně s intenzitou větrání odpovídající průtoku definovanému pro danou hodinu v provozním profilu. Usnadňuje se tím zadání např. občasně podtlakově větraných sociálních zařízení a podobných prostorů.

Zadání časového podílu nuceného větrání
Zadání časového podílu provozu nuceného větrání

U vlastních profilů s podtlakovým větráním lze zvolit, zda se má uvažovat pro přívod vzduchu z exteriéru přisávání přes větrací otvory v obálce budovy (s průtokem odpovídajícím rozdílu mezi odtahem a přívodem), nebo zda se má předpokládat přisávání jen přes netěsnosti v obálce. Dosud se automaticky předpokládala jen druhá uvedená možnost.

Nastavení přisávání vzduchu přes větrací otvory u vlastních profilů
Nastavení přisávání vzduchu přes větrací otvory u vlastních profilů

U podlah na terénu lze nově zadat a výpočtově vyhodnotit přídavnou okrajovou izolaci umístěnou současně ve vodorovném i svislém směru.

Zadání okrajové izolace podlahy ve svislém i vodorovném směru
Zadání okrajové izolace podlahy ve svislém i vodorovném směru

Rozdělení elektřiny vyrobené fotovoltaickým systémem mezi jednotlivá místa spotřeby (osvětlení, chlazení, příprava teplé vody…) lze nově definovat nejen jako dosud s pomocí nastavených priorit, ale také poměrově. Vyrobená elektřina se pak rozděluje v každém hodinovém kroku mezi všechny zvolené účely v poměru příslušných dodaných energií. Usnadňuje se tím modelování situací, kdy nelze priority spotřeby vyrobené elektřiny určit.

Zadání způsobu využití vyrobené elektřiny bylo dále doplněno o volbu vyrobenou elektřinu použít pouze místo elektřiny ze sítě. Pokud bude tento přepínač zaškrtnut, použije se elektřina z FV systému pouze jako náhrada elektřiny ze sítě.

Nastavení způsobu rozdělení vyrobené elektřiny
Nastavení způsobu rozdělení vyrobené elektřiny

Obě výše uvedené nové možnosti jsou k dispozici i pro zadání způsobu využití elektřiny vyrobené v kogeneračních jednotkách.

Pro ukládání nevyužité elektřiny z fotovoltaického systému lze nově použít i kombinaci akumulátorů a zásobníku teplé vody v jedné zóně při současném nastavení priority jednoho z uvedených způsobů.

Současné ukládání vyrobené elektřiny do baterií a zásobníku TV
Současné ukládání vyrobené elektřiny do baterií a zásobníku TV

Program umožňuje kromě interního výpočtu i přímé zadání známých hodinových produkcí elektřiny fotovoltaickým systémem. Hodinové produkce změřené či vypočtené v externím programu (např. PV*SOL) lze do Energie 2023 vložit buď přes schránku Windows, nebo načtením ze souboru.

Vložení známých produkcí elektřiny fotovoltaickým systémem
Vložení známých produkcí elektřiny fotovoltaickým systémem

Novou možnost přímého zadání známých hodinových produkcí lze uplatnit i při zadávání solárních kolektorů


Úpravy a opravy ve výpočtu a v protokolech

Opravena byla chyba ve výpočtu referenčního (pod)tlaku v zóně, která u zón s výrazně podtlakovým větráním zvyšovala průtok netěsnostmi v obálce budovy a způsobovala následně zvýšení hodinových potřeb tepla na vytápění u hodnocené i referenční budovy (podrobnější informace jsou uvedeny v již publikovaném příspěvku).

Program nově ukazuje na okénku s informacemi o průběhu výpočtu zbývající dobu výpočtu. Jedná se o orientační odhad, který je obvykle o cca 30-50 % vyšší, než skutečná doba trvání výpočtu (přesnější odhad není bohužel dopředu možný). Skutečnou celkovou dobu trvání výpočtu ukazuje program po jeho dokončení na závěrečném informativním okénku. Současně ji ukazuje i v přehledu výsledků hodnocení na panelu úlohy a tiskne ji také na závěr protokolu o výpočtu hodnocené i referenční budovy.

Opraven byl výpočet primární energie referenční budovy, do kterého se kvůli chybě v názvu energonositele nezapočítávala primární energie spojená s provozem nevytápěných prostorů (tj. primární energie na osvětlení a nucené větrání nevytápěných prostorů). Zároveň byla naopak z nevytápěných prostorů referenční budovy odstraněna primární energie na výrobu elektřiny generátorem, která se omylem započítávala u budov bez připojení na veřejnou síť.

Doplněn byl chybějící informativní tisk zadaných parametrů osvětlovací soustavy v nevytápěném prostoru do tabulky G v energetickém průkazu.

Upraven byl tisk podílů zdrojů tepla na vytápění do tabulky G v energetickém průkazu pro případ teplovzdušného vytápění s pevně zadaným procentem recirkulace. Pro takové zadání se v určitých kombinacích tiskly do PENB podíly zdrojů, které nedávaly dohromady 100 %. Stejné úprava byla provedena i pro zdroje chladu v systému chlazení vzduchem s pevně zadanou recirkulací.

Opravena byla kontrola chyb při výpočtu podlahy na zemině, kvůli které mohl být v určitých situacích ukončen výpočet, ačkoli v zadání podlahy žádná chyba nebyla.

Opraven byl tisk průsvitných a neprůsvitných částí lehkých obvodových plášťů do tabulky F v energetickém průkazu. Omylem tam byly tištěny místo parametrů dílčích částí znovu parametry celého LOP.

Do dodané energie na přípravu teplé vody byl doplněn chybějící podíl připadající na výrobu tepla ukládaného do zásobníku teplé vody fotovoltaickým systémem. Oprava se projeví jen u budov s fotovoltaickým systémem s ukládáním nevyužité elektřiny do zásobníku teplé vody.

Do energetického průkazu byl doplněn chybějící tisk celkového vyhodnocení splnění požadavků vyhlášky č. 264/2020 Sb. v případě hodnocení změny budovy podle §6, bod 2c a 2d.

Upraveno bylo testování numerické stability výpočtu, aby lépe upozornilo na situace, kdy výpočet teplot v konstrukcích ztrácí přesnost. Na numerickou stabilitu je zvláště citlivý výpočet s obecným n-uzlovým modelem, který je nutné v takových situacích buď nahradit stabilnějším 5-uzlovým modelem neprůsvitných konstrukcí, nebo zadání mírně formálně upravit (např. rozdělením některé konstrukce na dvě části).

Opraven byl tisk protokolů fotovoltaických panelů a solárních kolektorů, který se kvůli nedostatečné deklaraci řídící proměnné cyklu blokoval při tisku více než 3 typů kolektorů v zóně.

Generátor energetického průkazu ve formátu PDF byl upraven, aby tiskl korektně dosud problematické znaky ü a ö. Současně byl opraven chybný odkaz na článek vyhlášky 264/2020 Sb. v nadpisu části tabulky I určené pro měněné/nové technické systémy.

Iterace pro stanovení výsledného podtlaku/přetlaku v zóně byla upravena, aby nemohlo dojít pro jakoukoli kombinaci vstupních dat k dělení nulou a následnému zablokování dalšího postupu výpočtu.


Další opravy a změny

Změněno bylo nastavování orientace při změně typu neprůsvitné konstrukce v kontaktu v vnějším vzduchem. Nově se orientace automaticky nastaví na „horizont“ v případě, že se změní typ konstrukce na plochou střechu či podlahu nad venkovním prostorem, a na „východ“, pokud dojde ke změně z ploché střechy či podlahy na jiný typ konstrukce. V ostatních případech zůstane orientace zachována.

Opravena byla chyba při importu dat z Energie 2020/21, která se projevovala, pokud byla pro některou konstrukci v nevytápěném prostoru nastavena orientace „kontakt se zeminou“. Data se sice importovala, ale nebylo možné otevřít formulář pro zadání a úpravy nevytápěných prostorů. Současně s popsanou chybou byla opravena i chyba v nastavení importovaného činitele absence (parametr pro výpočet dodané energie na osvětlení). Pro všechny smluvní profily se předpokládalo jeho odvození z obsazenosti, přičemž pro některé profily (např. komunikace) se měl uvažovat jako konstanta.

Změněna byla kontrola zadání jmenovitých výkonů zdrojů tepla prováděná v případě, když je požadován výpočet s vlivem jmenovitých výkonů technických zařízení. Program nadále vyžaduje zadání jmenovitého výkonu na vytápění a/nebo přípravu teplé vody jen tehdy, když je zdroj pro příslušný účel použit.

Upraveno bylo vkládání konstrukce z katalogu konstrukcí do formuláře pro zadání typů neprůsvitných obalových konstrukcí, aby fungovalo stejně jako ve starších verzích programu.

Upraveny byly grafy zobrazující denní průběh zadávaných veličin během definice vlastních provozních profilů tak, aby přehledněji ukazovaly případné záporné či chybějící hodnoty.

Upraveno bylo porovnávání parametrů měněných technických zařízení v jednotlivých zónách, aby bylo možné lépe identifikovat, jaká zařízení jsou totožná a jaká ne. Omezuje se tím riziko opakovaného tisku toho samého zařízení do závěrečné tabulky PENB.

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

Tento článek zatím neobsahuje žádné komentáře.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10