Energie 2023.6: Vnitřní konstrukce, výměna vzduchu mezi zónami a ovládání žaluzií

Kategorie » téma: Energie » Obecně

08.04.2023 13.38 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 34074x

Po zhruba měsíci začneme brzy nabízet ke stažení na www.kcad.cz další bezplatný update programu Energie - verzi 2023.6, která umožňuje efektivně zohlednit ve výpočtu vnitřní konstrukce, časově proměnné výměny vzduchu mezi zónami či odlišné režimy ovládání žaluzií v teplých a chladných měsících roku.

Rozšířeny byly také možnosti grafického výstupu, který zobrazuje hodinové hodnoty vybraných veličin nejen pro hodnocenou, ale nově i pro referenční budovu.

Podrobnější přehled novinek v Energii 2023.6 najdete dále v článku...


Zohlednění vnitřních konstrukcí ve výpočtu

Program umožňuje zohlednit ve výpočtu potřeby energie na vytápění a na chlazení libovolný počet vnitřních konstrukcí v zóně. Vnitřní konstrukce lze zadat na nový formulář Popis vnitřních konstrukcí, který lze vyvolat příslušným tlačítkem z formuláře pro zadání parametrů zóny.

Zadání vnitřních konstrukcí v zóně
Zadání vnitřních konstrukcí v zóně

I když není podle EN ISO 52016-1 nezbytně nutné vnitřní konstrukce v zóně zadávat, v některých případech může mít jejich zadání význam (např. u zón s malým počtem vnějších konstrukcí a velkými vnitřními zisky, viz nedávný příspěvek). Zohlednění vnitřních konstrukcí ve výpočtu zpřesňuje výsledky a obvykle vede k mírnému snížení potřeb energie na vytápění a především na chlazení. Na druhou stranu samozřejmě zpomaluje výpočet.


Nové možnosti modelování vlastností a provozu budovy

Pro nevytápěné prostory lze nově definovat jejich vnitřní tepelnou kapacitu, která umožňuje zohlednit vliv tepelné kapacity vybavení, vzduchu a vnitřních konstrukcí v nevytápěném prostoru.

Program umožňuje zohlednit časově proměnné výměny vzduchu mezi jednotlivými zónami. Objemový tok vzduchu z jedné zóny do druhé se volitelně odvozuje buď z průtoku vzduchu přiváděného do jedné či druhé zóny, nebo z průtoku vzduchu odváděného ze zón, nebo z rozdílu mezi průtoky přiváděného a odváděného vzduchu do a ze zón:

Zadání časově proměnné výměny vzduchu mezi zónami
Zadání časově proměnné výměny vzduchu mezi zónami

Orientace toku vzduchu přes hranici mezi zónami závisí na popsané volbě, přičemž množství m3/h závisí na zadaném procentuálním podílu z vybraného průtoku. Výsledkem jsou časově proměnné průtoky přes hranice mezi zónami, které reagují na to, jak se mění průtoky v zónách. Uvedený postup je určen pro zóny s nuceným větráním. Pro přirozeně větrané zóny je i nadále k dispozici možnost zadat časově konstantní průtok vzduchu z jedné zóny do druhé.

Podrobnější informace k zadání průtoků mezi zónami včetně příkladu najdete v samostatném příspěvku.

Zadání ovládání žaluzií v teplé a chladné části roku
Zadání ovládání žaluzií v teplé a chladné části roku

Pro okna a průsvitné části lehkých obvodových plášťů lze zadat odlišný režim ovládání pohyblivých stínících prostředků (žaluzie, rolety, závěsy) pro chladnou a teplou část roku. Rozdělení roku na zmíněné dvě části lze ovlivnit zadáním hraniční průměrné měsíční teploty venkovního vzduchu na formuláři pro zadání klimatických údajů a popisu budovy.


Změny ve výstupních souborech a grafech

Grafický výstup programu zobrazuje detailní hodinové výsledky výpočtu nejen pro hodnocenou budovu jako dosud, ale i pro budovu referenční. Zobrazit lze i nadále až pět různých veličin ve vybraném časovém úseku (jeden den až jeden rok), přičemž lze libovolně kombinovat výsledky hodnocené a referenční budovy.

Grafický výstup se zobrazením hodinových hodnot pro hodnocenou i referenční budovu
Grafický výstup se zobrazením hodinových hodnot pro hodnocenou i referenční budovu

Opraven byl tisk tabulky s přehledem měrných tepelných toků prostupem a procentuálních podílů na tepelné ztrátě prostupem v protokolu o výpočtu referenční budovy. U konstrukcí, které byly označeny jako “měněné + NZÚ”, se v této tabulce omylem netiskly hodnoty měrných tepelných toků prostupem.


Změny v importu z Protech TV

Importovat lze okenní konstrukce se zadaným součinitelem prostupu tepla bez vazby na konkrétní rozměry okna (tzn. platným pro jakoukoli velikost). Rozměry pro takto definované okno se pak načítají pro každé okno v obálce vytápěné/chlazené zóny samostatně z XML souboru generovaného programem Protech TV, takže se mohou od sebe lišit.

Je-li vygenerována v Protech TV nejnovější verze XML souboru (verze 3), lze do Energie spolehlivě importovat adresu budovy a údaje o katastru.

Doplněn byl dosud nepodporovaný import neprůsvitných výplní otvorů, tzv. nik, do obálky vytápěné/chlazené zóny. Pokud se v XML souboru vyskytne stěnová konstrukce s vloženou nikou, naimportuje se nika jako výplň otvoru v příslušné stěně. Ve výpočtu se nezávisle na své skladbě zohlední jako velmi lehká konstrukce s nulovou propustností přímého slunečního záření.


Další změny a opravy

Program při automatickém kopírování úlohy z pracovního do datového adresáře (probíhá při uzavření úlohy) nemaže soubor s příponou ZIP, pokud takový soubor se jménem úlohy v datovém adresáři existuje.

V tabulce s přehledem obalových konstrukcí na formuláři pro zadání popisu zóny se zobrazuje informace o měněné/nové konstrukci pro účely dotace NZÚ. Dosud se u těchto konstrukcí chybně zobrazovalo, že jde o neměněné konstrukce.

Kontrola nulové hodnoty tepelného odporu při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce se na formuláři pro zadání skladeb/typů konstrukcí provádí jen při zadání skladby konstrukce, aby nedocházelo k nadbytečnému upozornění na chybu po importu dat z programu Protech TV.

Doplněny byly další kontroly teploty vzduchu přiváděného do zóny teplovzdušným vytápěním, aby se vyloučilo riziko dělení nulovým teplotním rozdílem mezi touto teplotou a vypočtenou teplotou vnitřního vzduchu.

Odstraněno bylo zamykání rozbalovacího menu pro výběr režimu provozu umělého osvětlení v podzóně během dostatečného denního světla, které bylo omylem ponecháno u vlastních profilů.

Na okénko s informací o průběhu výpočtu bylo přidáno systémové menu s ikonou Minimalizovat (shodí okénko na lištu Windows) a s ikonou Zavřít (má stejnou funkci jako již existující tlačítko Storno).

Upraveny byly výchozí hodnoty na okénku pro zadání globálních změn clonění výplní otvorů. Současně se nově v případě, když je zadána maximální velikost hledaných oken 0 m2, předpokládá, že se velikostní limit nemá použít.

Program zobrazuje bližší informace o rozdílech v profilech užívání podzón, které brání přidání nové či upravované podzóny k ostatním podzónám.

Do programu byl vrácen omylem odstraněný volitelný tisk grafů s průběhem dodaných energií v kWh/den a v kWh/měsíc do protokolu o výpočtu hodnocené budovy.

Upraveno byla upozornění na shodná jména nevytápěných prostorů, které se objevuje při uzavírání formuláře pro zadání těchto částí budovy. Odstraněno bylo opakované zobrazení tohoto upozornění u nevytápěných prostorů rozdělených na více částí a současně byly zpřesněny zobrazované informace o nevytápěných prostorech a navazujících zónách.

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

Tento článek zatím neobsahuje žádné komentáře.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

Související weby:

www.kdata.cz - CAD software

www.kcad.cz - Stavební fyzika

www.datasystem.cz - Primární data

Stavební fyzika » Aktuality

03.11.2023 13.35 » Energie 2023.11 k dispozici.

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.08.2023 14.47 » Energie 2023.10 k dispozici

V sekci ke stažení  na kcad.cz je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10