Přehled hlavních novinek v Energii 2020

Kategorie » téma: Energie » Obecně

21.08.2020 18.53 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 6 komentářů | Přečteno: 68560x

Jak asi již víte z předchozího článku na našem blogu, podařilo se nám splnit to, co jsme slibovali: tedy uvolnit do distribuce dokončenou Energii 2020 ještě před koncem srpna.

Nebylo to vůbec jednoduché a pro některé z nás to znamenalo rezignovat na letošní dovolenou či alespoň na její část. Máme ale radost, že se vše podařilo, a doufáme, že se vám bude s novým program dobře pracovat.

Přispět by k tomu mohly zásadní změny v celkové koncepci zadávání vstupních dat, které - jak pevně věříme - posunují program na další vývojový stupeň. Podívejme se tedy, co nového lze v programu najít...


Aktualizace na novou vyhlášku č. 264/2020 Sb.

Program byl kompletně přepracován, aby byl plně kompatibilní s novou vyhláškou MPO ČR č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. Zaktualizovány byly vstupní hodnoty (referenční účinnosti technických systémů, faktory primární energie apod.), výpočetní postupy (průměrný součinitel prostupu tepla referenční budovy) i výstupní dokumenty (průkaz energetické náročnosti budovy).

Ukázka částí vygenerovaného energetického průkazu
Ukázka částí vygenerovaného energetického průkazu

Energetický průkaz (PENB) se generuje do formátu PDF a obsahuje všechny požadované grafické výstupy a přehledné tabulky. Drtivá většina údajů se do PENB zapisuje automaticky (a to včetně srovnání vlastností měněných konstrukcí či systémů s požadavky vyhlášky, je-li to požadováno). Pokud některý z textových údajů v zadání chybí, lze ho dodatečně zapsat přímo do PDF.

Automatické vyhodnocení splnění požadavků pro větší změnu budovy
Automatické vyhodnocení splnění požadavků pro větší změnu budovy podle §6, odst. 2 c)

Program současně generuje i XML soubor pro systém ENEX - a to v podobě, kterou lze rovnou načíst do stávající verze ENEXu.

V souvislosti s novou vyhláškou byly aktualizovány i nápovědy a kontroly zadávaných hodnot - především s ohledem na nová pravidla v příloze 5 vyhlášky.


Aktualizace na připravenou Změnu 1 ČSN 730331-1

Vlastnosti technických systémů a provozních profilů uváděné v programu v nápovědách či automaticky vkládané programem do formulářů byly zkontrolovány a upraveny podle Změny 1 ČSN 730331-1 (2020).


Definice konstrukcí, systémů a profilů na úrovni budovy

Zásadní revizí prošlo zadávání vstupních údajů pro výpočet.

Údaje, které se mohou při zadávání jednotlivých zón vyskytovat opakovaně (např. parametry technických systémů či vlastnosti konstrukcí) se nově zadávají již na úrovni budovy. Výrazně se tím zrychluje práce, protože se tyto údaje zadají detailně jen 1x - a pak se již jen přiřazují k těm zónám, kde jsou použity (jsou platné/dostupné pro budovu jako celek).

Tímto způsobem se na úrovni budovy definují jednotlivé typy/skladby neprůsvitných konstrukcí (stěny, střechy, podlahy), typy výplní otvorů (okna, dveře) a typy lehkých obvodových plášťů.

Definice typů lehkých obvodových plášťů na úrovni budovy
Definice typů lehkých obvodových plášťů na úrovni budovy

Pro všechny uvedené konstrukce lze zadávat buď detailní parametry (skladbu, rozměry...), nebo přímo součinitel prostupu tepla. Současně se už na této úrovni volí také typ konstrukce podle ČSN 730540-2 (čímž se přiřadí i požadovaný a doporučený součinitel prostupu tepla). Tato a některé další změny provedené na základě tipů od našich uživatelů významně zrychlují práci při vkládání konstrukcí do obálek jednotlivých zón.

Definice typů technických ařízení
Definice typů technických ařízení

Na úrovni budovy se dále nově definují i jednotlivá technická zařízení (zdroje tepla, zdroje chladu, VZT jednotky, zařízení pro úpravu vlhkosti) včetně energonositelů, účinností, výkonů atd. a také vlastní provozní profily, které lze v případě potřeby odvodit i z detailních hodinových průběhů např. přítomnosti osob:

Definice vlastních profilů užívání s pomocí hodinových průběhů přítomnosti osob
Definice vlastních profilů užívání s pomocí hodinových průběhů přítomnosti osob

Popis provozu v zóně

Zásadním rozšířením možností programu je koncept podzón. Jedná se o dílčí části zón s vlastními provozními parametry (např. obsazeností, vnitřními zisky, intenzitou větrání apod.).

Počet podzón v zóně není nijak omezen - zóna může být tedy tvořena jak jednou podzónou, tak třeba deseti (v extrémním případě lze zónu složit i z jednotlivých místností).

Zadání parametrů podzóny
Zadání parametrů podzóny

Pro každou podzónu se zadávají její geometrické parametry a provozní podmínky. Pokud postačí údaje z ČSN 730331-1 (nebo pokud jsou tyto údaje povinné), mohou se jen jednoduše vybrat z rozbalovacího menu. Pokud pro danou podzónu nejsou v ČSN 730331-1 vhodná data, mohou se použít nadefinované vlastní provozní profily. Jestliže tyto profily ještě neexistují, lze přímo z formuláře pro podzónu vyvolat formulář pro definici vlastních profilů. Stejné operativní propojení funguje i mezi zadáváním zóny a definicí typů konstrukcí či TZB.

Z jednotlivých zadaných podzón program automaticky skládá výslednou zónu, přičemž dopočítává počty osob, průtoky větracího vzduchu, spotřebu teplé vody apod. Výsledky pak ukazuje průběžně na formuláři pro zadání zón - a to i formou přehledných grafů.

Přehled podzón tvořících zónu a její výsledné parametry
Přehled podzón tvořících zónu a její výsledné parametry

Všechny údaje charakterizující provoz v zóně (a jednotlivých podzónách) jsou přitom seskupeny na jedné záložce, takže kontroly či úpravy jsou mnohem snazší než dosud.


Parametry technických systémů v zóně

Podstatně rozšířeny byly možnosti modelování technických systémů v zóně. Nově lze pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody definovat až tři odlišné soustavy/systémy dodávky energie a v každém ze systémů lze mít až 3 zdroje tepla či chladu. Celkem je tedy možné do jedné zóny umístit až 9 různých zdrojů jak pro vytápění, tak pro chlazení či přípravu teplé vody. U přípravy teplé vody lze přitom podíly jednotlivých zdrojů na dodávce energie určit nejen standardním procentuálním poměrem, ale i s pomocí teplotního rozdílu (ohřev vody od-do).

Zadání systémů pro přípravu teplé vody a zdrojů tepla
Zadání systémů pro přípravu teplé vody a zdrojů tepla

Pro nucené větrání lze definovat až 3 různá zařízení pro dopravu vzduchu - a to samostatně pro přívod a samostatně pro odvod. Není už tedy žádným problémem namodelovat např. kombinaci přetlakového nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a odtahového ventilátoru bez ZZT.

Stejně tak lze v rámci zóny definovat až 3 různá zařízení pro úpravu vlhkosti vzduchu, přičemž nově již není zvlhčování propojeno s odvlhčováním a oba systémy lze tedy zadávat zcela nezávisle na sobě.


Konstrukce v obálce zóny

Zadávání obálky jednotlivých zón usnadňuje nově přidaný přehled již zadaných konstrukcí s jejich základními vlastnostmi a s celkovým součtem ploch.

Přehled zadaných obalových konstrukcí zóny
Přehled zadaných obalových konstrukcí zóny

Přepracován byl formulář pro zadání neprůsvitných konstrukcí v kontaktu s vnějším vzduchem (stěny, střechy), na který se nově zapisuje již jen 1 konstrukce. Tento princip, který byl již dříve použit pro zadávání výplní otvorů a pro zadávání konstrukcí přilehlých k zemině, je zachován i u zcela nového formuláře pro zadání lehkých obvodových plášťů (LOP) v obálce zóny. Díky němu je možné LOP zadat tak, aby se jeho parametry mohly vytisknout do nového PENB v souladu s požadavky vyhlášky č. 264/2020 Sb.

Formulář pro zadání stěn a střech a přehled zadaných konstrukcí
Formulář pro zadání stěn a střech a přehled zadaných konstrukcí

Upraveno bylo také zadávání speciálních solárních konstrukcí (Trombeho stěny, průsvitné tepelné izolace) a zadávání podlahového vytápění, které je nově integrováno do formuláře pro zadání konstrukcí v kontaktu se zeminou.

U všech obalových konstrukcí je nově zavedeno automatické přepočítávání požadovaných součinitelů prostupu tepla konstrukcí, pokud se změní dodatečně návrhová vnitřní teplota v zóně.


Další změny v zadávání vstupních dat

Všechny údaje o budově, energetickém specialistovi, projektantovi či doporučených opatřeních, které mají být povinně uvedeny v PENB, lze přidat do vstupních dat a trvale je s nimi spojit. Při opakovaném generování PENB je tak není třeba znovu vyplňovat.

Na všechny formuláře pro zadání vstupních dat byla přidána tlačítka pro rychlé roztažení formuláře do celé šířky displeje monitoru a pro jeho rychlé stažení do původní podoby. Tato funkce zlepšuje čitelnost nově přidaného přehledu zadaných údajů na širokých monitorech. Zmíněný přehled, který je k dispozici na všech formulářích, ukazuje všechny dosud zadané zóny, konstrukce či zařízení (podle kontextu) včetně jejich nejdůležitějších parametrů. Na širokých monitorech je pak možné velmi snadno kontrolovat, co ještě není zadáno a co už je (a jak).

Program dále volitelně ukládá do registru velikost a pozici jednotlivých oken pro zadání vstupních dat a při dalším otevření je použije. Okno se pak otevře vždy v té pozici a v té velikosti, v jaké ho naposledy uživatel uzavřel.


Import údajů z jiných programů

Do programu je možné importovat data z programu Tepelný výkon (Protech s.r.o.). Importují se údaje o konstrukcích, geometrii zón a jejich obálce, nevytápěných prostorech a provozních profilech v zónách. Po importu je nutné doplnit chybějící údaje o technických systémech. Poté je možné provést výpočet a vygenerovat PENB. Program importovaná data kontroluje a v případě potřeby upozorňuje na jejich nutná doplnění.

Dokončení importu z Protech TV
Dokončení importu z Protech TV

Importovat lze i data z Energie 2019 - bohužel ale jen v omezené míře, protože Energie 2020 používá výrazně odlišnou datovou strukturu. Importovat lze tedy jen vlastnosti konstrukcí a geometrii zón a jejich obálku. Před provedením výpočtu je nutné doplnit provozní profily a parametry technických systémů.


Novinky ve výpočtu a možnostech modelování

Zásadním způsobem byla zrychlena iterace při výpočtu měrného toku větráním. U složitějších vícezónových budov se díky tomu může výpočet zrychlit i několikanásobně.

Upraven byl výpočet měrného toku přes konstrukce v kontaktu se zeminou při zjednodušeném zadání, kdy je konstrukce definována jen svou plochou, součinitelem prostupu tepla a činitelem teplotní redukce. Zadaný činitel teplotní redukce se automaticky pro jednotlivé měsíce přepočítává tak, aby výsledná hodnota měsíčního měrného toku prostupem byla kompatibilní s měsíčním měrným tokem stanoveným přesně podle EN ISO 13370.

Zlepšena byla kalibrace výsledků měsíčního výpočtu využitelnosti elektřiny z fotovoltaického systému v budově podle výsledků detailního hodinového modelu. Program nově neupravuje jen celkové roční součtové hodnoty (množství elektřiny využité v budově a množství exportované do sítě), ale díky nově zabudované iteraci i dílčí množství v jednotlivých měsících.

Program zohledňuje emisivitu vnějšího povrchu průsvitných i neprůsvitných konstrukcí a její vliv na výměnu tepla sáláním s oblohou. Výpočetně lze tedy postihnout pozitivní efekty moderních sofistikovaných zasklení s nízkoemisními vnějšími povrchy či důsledky odrazivých nátěrů na střešních krytinách.

Orientační výpočet tepelné ztráty budovy byl upřesněn a do protokolu o výpočtu byl k tepelné ztrátě přidán podrobnější komentář vysvětlující související redukci měrného tepelného toku.

U dvouplášťových konstrukcí s větranou vzduchovou vrstvou program počítá s vlivem proudění vzduchu konstrukcí a redukuje kvůli tomu solární zisky a výměnu tepla sáláním s oblohou. Použit je výpočetní postup ze starší a již neplatné EN ISO 13792, protože v žádné jiné aktuálně platné normě není potřebný postup uveden.

Zadání údajů pro výpočet potřeby energie na ohřev vody v bazénu
Zadání údajů pro výpočet potřeby energie na ohřev vody v bazénu

Program umožňuje výpočet potřeby tepla na ohřev vody ve vnitřních bazénech podle metodiky doc. Ing. T. Matušky. Ph.D., přičemž zohledňuje jak vliv odparu, tak vliv ztrát prostupem přes stěny bazénu či vliv přívodu čerstvé vody.

Nadále nejsou podporovány výpočty energetické náročnosti budov bytových budov zjednodušeným postupem podle TNI 730329 a TNI 730330. Ukončena byla také podpora výpočtů podle STN 730540-2 a podle slovenské vyhlášky o energetické hospodárnosti budov.


Další úpravy, doplnění a změny

Přidána byla možnost "odemčení" úlohy, u které program hlásí, že ji nemůže otevřít, protože je již otevřena na jiném počítači v síti. Toto hlášení a související blokace úlohy může být způsobena nejen tím, na co program upozorňuje, ale i předchozím nestandardním uzavřením programu (např. při přerušení dodávky elektrického proudu). Jde-li o takový případ, uživatel může nově zvolit, že chce tuto úlohu odblokovat a skutečně otevřít.

Odblokování uzamčené úlohy
Odblokování uzamčené úlohy

Program nově umožňuje měnit názvy těch typů neprůsvitných konstrukci, výplní otvorů, technických zařízení a profilů užívání, které už byly použity v některé zóně. Díky změně algoritmu pro kontrolu názvů se rovněž velmi zjednodušila jejich volba - program již nevyžaduje, aby žádná část názvu nebyla obsažena v názvu jiném.

Na formuláři pro zadání typů výplní otvorů bylo opraveno přepočítávání součinitelů prostupu tepla výplní otvorů pro standardní rozměry při hromadné změně dílčích parametrů (např. součinitele prostupu tepla rámu, součinitele prostupu tepla zasklení či lineárního činitele prostupu tepla).

Na tento formulář byla dále přidána možnost volby typu druhého "zasklení" - to může být nově buď průsvitné, či neprůsvitné, čímž se usnadňují výpočty pro dveře s částečným prosklením. V souvislosti s tím byl upraven výpočet faktoru zasklení, odstraněna dosud existující chyba v ukládání parametrů druhého zasklení a opraveno přepočítávání dílčích ploch takto složené výplně. Navíc se nově průběžně pro jakékoli uspořádání okna či dveří přepočítává průměrná šířka rámu (není-li sama uživatelem přímo zadána) a tiskne se do protokolu o výpočtu.

Program lépe kontroluje vazbu mezi neprůsvitnými konstrukcemi a do nich vloženými výplněmi otvorů. Upozorňuje mimo jiné na riziko ztráty propojení stěny a okna při změně orientace výplně či stěny nebo při jejich vymazání. Pokud se některá stěna deaktivuje (je součástí vstupních údajů, ale nepočítá se s ní), jsou automaticky deaktivována i okna do této stěny vložená. Při případné aktivaci stěny může uživatel zvolit, zda bude vložená okna také aktivovat, nebo zda je ponechá neaktivní.

Do katalogu materiálů byla přidána možnost kopírování materiálu a jeho uložení pod novým jménem. Katalog materiálů byl současně revidován s ohledem na pravidla uvedená v příloze 5 vyhlášky č. 264/2020 Sb. a aktualizován a doplněn o nové výrobky ze sortimentu řady stavebních firem.

Na panel úlohy byla přidána tlačítka pro zobrazení již existujícího energetického štítku a energetického průkazu ve formátu PDF bez nutnosti jejich opakovaného generování.

Zbyněk Svoboda


P.S. Doplňuji ještě dodatečně, že Energie 2020 zatím negeneruje žádné krycí listy pro dotační program NZÚ, protože aktuální dostupné krycí listy nejsou kompatibilní s vyhláškou 264/2020 Sb. Až budou k dispozici aktualizované krycí listy s korektními faktory primární energie podle nové vyhlášky, do programu je přidáme.

Během několika dnů také doplníme zatím chybějící manuál k Energii 2020 - bude bezplatně k dispozici na www.kcad.cz.

Komentáře:

#1 | Venkrbec » Změna 1 ČSN 730331-1

23.08.2020 07.49

Dobrý den. Změna ČSN 730331-1 myslím ještě nevyšla. Je to tak? Děkuji

#2 | Zbyněk Svoboda » ČSN 730331-1

23.08.2020 10.35

Změna 1 ještě skutečně nevyšla. Podle toho, co píše ČAS na svých stránkách, tak má být stávající ČSN 730331-1 zrušena k 1.11.2020, z čehož se dá odvodit, že Změna 1 začne platit od listopadu.
Problém je v tom, že novou vyhlášku nejde v žádném případě používat se stávající ČSN 730331-1. Kompatibilní s novou vyhláškou je až Změna 1. Energie 2020 už tedy Změnu 1 používá a odkazuje se na ni.

#3 | Venkrbec » --

23.08.2020 19.20

Děkuji za odpověď.

Čili jestli tomu dobře rozumím v září a říjnu nelze vydat žádný PENB, který by byl dle platné legislativy. To je tedy spíše dotaz na SEI. Podobně jako s kontrolami klimatizací, kde chybí vyhláška k zákonu, které již nelze od 1.3. provádět (zde je existuje oficiální stanovisko SEI).

#4 | Zbyněk Svoboda » Zmatek

23.08.2020 19.50

Těžko říci, jak s tím nakládat.
V platné (staré) ČSN 730331-1 je řada diskutabilních údajů, které se právě Změnou 1 upravily/opravily/doplnily, aby byly podle všeobecné shody v pořádku. Bylo to nutné, protože podle nové vyhlášky je ČSN 730331-1 pro bytové zóny povinná, pro ostatní zóny - řekněme - prioritní.
Používat staré údaje, když se všeobecně ví o tom, že se musely upravovat, jen proto, že stará norma ještě formálně platí, považuji osobně za technicky nepřijatelné. Do SW jsem tedy staré údaje vůbec nezařadil. Jsou tam už jen údaje z hotové, do ČASu odevzdané Změny 1.
Vzhledem k tomu, že se zástupci SEI účastnili přípravy vyhlášky 264/2020 Sb. i paralelně probíhající přípravy Změny 1, tak situaci zcela určitě dobře chápou. Chovám tedy naději, že budou akceptovat použití korektních dat ze Změny 1 už v září a říjnu. Jistě by ale nebylo na škodu si to na ústředním inspektorátu SEI ověřit.

#5 | Monika » STN

27.08.2020 15.09

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či sú do Energie 2020 zahrnuté aj slovenské STN normy? Alebo iba v Energie 2019? Ďakujem.

#6 | Zbyněk Svoboda » Slovenská vyhláška a STN 730540

27.08.2020 18.36

Výpočty podle slovenských předpisů provádí jen Energie 2019 s tím, že korektně v ní proběhnou výpočty podle STN 730540-2. Energetický certifikát je ale bohužel zpracován podle již neplatné vyhl. 364/2012 Z.z.
Do Energie 2020 jsme už slovenské předpisy nebyli schopni zahrnout. Jak geometrickou řadou narůstá objem prací souvisejících s novými EN ISO a novou českou legislativou, tak už bylo zkrátka prostudování a zapracování nové slovenské vyhlášky nad naše síly.
Poctivě musím napsat, že je vysoce pravděpodobné, že zařazení slovenských předpisů do Energie 2020 nedokážeme bohužel zajistit ani v budoucnosti.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.