Ztráty 2018: aktualizace na novou EN 12831-1 a další novinky

Kategorie » téma: Ztráty

27.05.2018 10.19 | Zbyněk Svoboda | Komentáře: 0 komentářů | Přečteno: 39064x

Dalším programem z naší nabídky kompletně aktualizovaným na nové evropské normy se stal program Ztráty 2018, který prochází finálním testováním a brzy bude uvolněn na trh.

Jak už číslo verze napovídá, nejedná se v tomto případě o bezplatný update menšího rozsahu jako u nedávno aktualizovaných programů Area, Cube3D, Mezera a Teplo. Norma EN 12831-1 na výpočet tepelného výkonu (v ČR platná od dubna 2018) byla totiž revidována oproti původnímu vydání z roku 2003 opravdu zásadně, což si vyžádalo i značné zásahy do programu Ztráty počínaje vstupními údaji a konče samotným výpočtem. Změny v normové metodice jsou podrobněji popsány v samostatném článku, zde se podíváme hlavně na novinky v samotném programu...


Aktualizace na novou EN 12831-1

Revidovaná norma mění nejen některé výpočetní vztahy, ale zavádí i nové, dosud neuvažované způsoby výměny vzduchu mezi místností a okolím. V programu Ztráty 2018 je díky tomu možné výpočetně zohlednit nejen dosavadní přirozené a nucené větrání, ale i vliv větrání místnosti skrz malé ventilační štěrbiny, přes velké, často otevřené otvory (typicky garážová vrata v logistických centrech) či přes sousední místnosti. Zohlednit lze i odsávání vzduchu z místnosti kvůli technologickým procesům.

Zadání objemových toků vzduchu
Zadání objemových toků vzduchu v místnosti

Změnil se i výpočet činitelů teplotní redukce pro obalové konstrukce místnosti, do kterého se nově integrovala korekce na výšku místnosti (u místností s výškou nad 4 m).

Výpočet činitele teplotní redukce
Výpočet činitele teplotní redukce

Program umožňuje stanovit i korekci venkovní návrhové teploty zohledňující vliv tepelné akumulace budovy.

Korekce na časovou konstantu budovy
Korekce na časovou konstantu budovy

V souvislosti se všemi změnami byly kompletně přepracovány nápovědy a revidovány dosavadní či doplněny nové pomocné výpočty (např. pro objemový tok přes velké otvory či pro činitele teplotní redukce).

Pomocný výpočet objemového toku velkými otvory
Pomocný výpočet objemového toku velkými otvory

Změna formátu dat

Program Ztráty 2018 používá kvůli zásadním změnám v počtu zadávaných parametrů formát vstupních dat odlišný od formátu předchozích verzí. Do programu lze nicméně starší data načíst a snadno je transformovat do nové verze.


Nový formulář pro zadání skladeb konstrukcí v budově

Do programu byl přidán nový zadávací formulář, na který je možné zadat skladby všech neprůsvitných konstrukcí v budově (vyvolat ho lze z úvodního formuláře s popisem budovy tlačítkem Skladby obalových konstrukcí). Zadané skladby je následně možné použít při rychlém zadávání konstrukcí v jednotlivých místnostech.

Zadání skladeb konstrukcí
Zadání skladeb konstrukcí

Při zadávání skladeb jsou k dispozici jak katalogy materiálů a konstrukcí, tak pomocné výpočty pro tepelnou vodivost materiálu, pro efektivní tloušťku spádové vrstvy a pro přirážku na vliv tepelných mostů. Skladby lze také importovat z úloh zpracovaných v programu Teplo, v programu Energie a v programu Ztráty.

Import skladeb z programu Teplo
Import skladeb z programu Teplo

Skladby konstrukcí a data použitá v pomocných výpočtech program tiskne do podrobného protokolu ve formátu RTF. Protokol se vytváří automaticky při každém výpočtu a ukládá se pod jménem abc_Konstrukce.out, kde abc je zvolené označení úlohy. Tento protokol se nově zobrazuje současně s protokolem o výpočtu tepelných ztrát v modulu pro zobrazení výsledků výpočtu.

Protokol se skladbami konstrukcí
Protokol se skladbami konstrukcí

Seznam všech zadaných skladeb je k dispozici při zadávání názvů konstrukcí na formuláři pro popis jednotlivých místností v budově. Skladbu lze z tohoto seznamu jednoduše vybrat a usnadnit si tím zadávání tepelně technických vlastností konstrukce. Po výběru skladby program totiž automaticky vyplní odpovídající součinitel prostupu tepla.

Výběr ze skladeb a přenesení součinitele prostupu tepla
Výběr ze skladeb a přenesení součinitele prostupu tepla

Výběrem skladby vznikne navíc dynamické propojení mezi skladbou konstrukce a formulářem, kde byla použita. Jakmile se pak změní na formuláři Skladby obalových konstrukcí nějaký údaj, automaticky se v celém souboru dat změní u všech příslušných konstrukcí jejich tepelně technické vlastnosti. Program na funkční dynamické propojení vizuálně upozorňuje.

Vedle nového způsobu zadávání neprůsvitných konstrukcí jsou i nadále podporovány všechny způsoby dosavadní.


Další změny a úpravy

Modul umožňující návrh otopných těles byl upraven a doplněn o některé dosud chybějící opravné součinitele podle ČSN 061101 z roku 2005. Současně v něm byly aktualizovány nápovědy a označení zadávaných veličin. Protokol o návrhu těles byl drobně upraven tak, aby svým vzhledem odpovídal protokolu o výpočtu tepelných ztrát.

V programu byly aktualizovány odkazy na tabulky, články a vztahy tak, aby odpovídaly novému vydání normy EN ISO 6946 z roku 2017.

Opravena byla chyba při tisku protokolu o návrhu otopných těles, která nastávala v případě hodnocení budovy s jednou místností.

Při upozornění na novou verzi programu se rozlišuje, zda je k dispozici bezplatný update či placený upgrade. V závislosti na tom se vpravo dole na spodní liště programu objeví příslušná textová informace zvýrazněná odlišnou barvou (červená=upgrade, zelená=update).

Program ukládá poslední použité nastavení způsobu výpočtu a automaticky ho nabídne jako výchozí nastavení při opakování výpočtu.

Program otevírá okénko úlohy buď v normálním režimu nebo v režimu roztažení do celé plochy programu podle toho, jaký režim byl použit u poslední uzavřené úlohy. Implicitně se přitom používá režim roztažení do celé plochy programu.

Zbyněk Svoboda

Komentáře:

Tento článek zatím neobsahuje žádné komentáře.

Přidat komentář

 *
 *
 
 *

*) Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.